Darganfyddwch sut mae ein dysgwr o’r Rhyl, Brian Knight, wedi elwa o’r cwrs Sgiliau Digidol! | Addysg Oedolion Cymru

Darganfyddwch sut mae ein dysgwr o’r Rhyl, Brian Knight, wedi elwa o’r cwrs Sgiliau Digidol!

6-Mawrth-2024
Rhannu

Mae ein dysgwr, Brian Knight, yn mynychu’r cwrs Sgiliau Digidol yn y Rhyl, sy’n cael ei redeg ar y cyd gyda’n partner, Maximus. Gweithiodd fel saer yn flaenorol, ond collodd ei swydd ar ôl damwain ac oherwydd sawl llawdriniaeth nid oedd yn medru parhau yn y gwaith. Fel saer, nid oedd angen iddo ddefnyddio cyfrifiadur, ac nid oedd ganddo unrhyw ddiddordeb ynddynt. Teimlai’n nerfus cychwyn rhywbeth newydd, ond sylweddolodd fod llawer i’w ennill o gael gwybodaeth o’r rhyngrwyd ynghyd a sgiliau cyfrifiadurol eraill, felly cytunodd i gael ei gyfeirio gan Maximus i’r cwrs gydag Addysg Oedolion Cymru.

Dechreuodd Brian y dosbarth heb unrhyw wybodaeth gyfrifiadurol ac nid oedd ganddo ffôn clyfar na chyfrifiadur gartref. Dywed wrthym, “Pan ymunais gyda’r dosbarth y tro cyntaf, nid oeddwn eisiau bod yno mewn gwirionedd. Roedd yna bobl yn y grŵp oedd yn gwneud cyflwyniadau PowerPoint, a doeddwn i ddim hyd yn oed yn gwybod sut i droi’r gliniadur ymlaen.”

Cefnogwyd Brian gan ein tiwtor Janette Williams, gyda phethau sylfaenol i gychwyn mewn awyrgylch hamddenol ond pwrpasol y dosbarth, a gwelwyd cynnydd yn fuan. Datblygodd hyder Brian a llwyddodd i fenthyg gliniadur gan aelod o'r teulu er mwyn ymarfer gartref, cyn penderfynu prynu un ei hun. Mae wedi mynd o fod yn rhywun nad oedd ganddo ddiddordeb o gwbl mewn cyfrifiaduron i fod yn llysgennad cadarnhaol dros sgiliau digidol, ac mae’n annog unrhyw un sy’n ystyried dysgu i fynd amdani.

Ar y cwrs, mae wedi ymdrin ag ystod o bynciau megis defnyddio'r Rhyngrwyd yn ddiogel, ysgrifennu e-byst, creu dogfennau, posteri a chyflwyniadau a defnyddio taenlenni i greu graffiau a thablau. Mae wedi cwblhau uned achrededig gydag Agored Cymru. Ychwanega Brian, “Mae’r ffaith ein bod ni’n mwynhau’r sesiynau ac yn dysgu sgiliau newydd bob wythnos yn golygu ein bod yn edrych ymlaen at fynychu.”

Yn ddiweddar cwblhaodd Brian dasg sef ymchwilio i bwnc o’i ddewis, sef y Titanic. Creodd boster gyda graffeg, delweddau a graffiau i gyfleu'r wybodaeth, ac yna cyflwynodd y wybodaeth ac ateb cwestiynau arno.
 
Ychwanegodd Brian, “Rwy’n defnyddio’r gliniadur ar gyfer tasgau bob dydd. Mae'n wych ar gyfer tasgau ymarferol fel chwilio am swydd a chael mynediad at wasanaethau. Rwyf hefyd yn mwynhau ei ddefnyddio ar gyfer ymchwilio ar gyfer pethau sydd o ddiddordeb i mi, megis digwyddiadau hanesyddol fel suddo’r Titanic.”

Wrth feddwl yn ôl at y  sesiwn cyntaf a fynychodd lle’r oedd eraill yn gwneud cyflwyniadau, mae’n gallu gweld yn glir ei fod wedi cyrraedd y lefel honno ac mae’n edrych ymlaen at ddatblygu ei sgiliau a’i wybodaeth ymhellach.

I gloi, dywed Brian, “Rydw i wir yn mwynhau gweithio ar y cyfrifiadur. Rwyf wedi dysgu cymaint o sgiliau a byddwn yn bendant yn dweud wrth unrhyw un sy’n meddwl am y peth i beidio â bod yn nerfus, ond iddynt roi cynnig arni.”

Yn ddiweddar cyflwynodd Brian wybodaeth am y Titanic, gan arddangos y sgiliau mae wedi eu defnyddio, megis creu graffiau a defnyddio graffeg.

Mae Brian bellach yn gartrefol iawn yn gweithio ar y gliniadur at ystod o ddibenion.

Hoffem longyfarch Brian ar ei waith caled a’i benderfyniad. Da iawn!

Os hoffech ddarganfod mwy am ein cyrsiau Sgiliau Digidol, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es