Darganfyddwch pam mae ein dysgwr José Hernan Godoy Nunez wedi cael ei enwebu ar gyfer Gwobr Addysg Oedolion Ysbrydoli! 2023. . . | Addysg Oedolion Cymru

Darganfyddwch pam mae ein dysgwr José Hernan Godoy Nunez wedi cael ei enwebu ar gyfer Gwobr Addysg Oedolion Ysbrydoli! 2023. . .

26-Ebrill-2023
Rhannu

Symudodd ein dysgwr José Hernan Godoy Nunez i’r DU ychydig fisoedd yn ôl, ac ers hynny mae wedi gweithio’n galed iawn i ddod o hyd i gyfleoedd i wella ei Saesneg a chreu bywyd newydd iddo ei hun a’i deulu yng Nghymru. Mae ei diwtor Sandra Warner yn rhannu gyda ni pam ei bod wedi ei enwebu ar gyfer Gwobr Addysg Oedolion Ysbrydoli! 2023. . .

Dywed ein tiwtor Sandra Warner, “O’r eiliad yr ymunodd José gyda fy nosbarth Saesneg ar lefel dechreuwyr roeddwn yn gwybod y byddai’n gaffaeliad i’r grŵp. Cyrhaeddodd y dosbarth yn wlyb wedi taith feic hanner awr i’r dosbarth! Gan nad oedd ei gais am loches wedi’i gymeradwyo eto, nid oedd ganddo hawl i docyn bws. Felly yn lle cwyno gwelodd y rhwystr hwn fel rhywbeth i’w oresgyn a chafodd feiciau wedi’u hailgylchu iddo ef a’i deulu gan fenter gymdeithasol leol.

Mae José yn un o’r bobl hynny rydych yn cynhesu iddynt ar unwaith, gan fod ganddo agwedd gadarnhaol bob amser ac mae’n ofalgar iawn ac yn annog myfyrwyr llai galluog. Gwnaeth ffrindiau yn gyflym yn y grŵp gan eu gwahodd i’w gartref. Mae wedi datblygu cwlwm arbennig gyda dyn o Syria sydd yn y dosbarth. Er gwaethaf lefel isel eu Saesneg, maent yn cyfarfod yn eu hamser rhydd, yn siarad am bêl-droed ac yn ymweld â siopau elusen. Cwlwm sydd wedi datblygu drwy rannu synnwyr digrifwch, diddordebau a theithiau bywyd sy’n mynd y tu hwnt i unrhyw angen am iaith gyffredin.

Nid ef yw’r myfyriwr mwyaf galluog, ond mae’n gwneud yn iawn am hyn trwy ei benderfyniad a’i gymhelliant i lwyddo. Mae’n dal i fyny gydag unrhyw waith a gollir oherwydd absenoldeb o’r dosbarth (sy’n hynod o brin) ac mae’n cwblhau’r gwaith cartref pob tro. Mae ei ganlyniadau ffurfiannol yn dangos yn glir ei fod yn gwneud dysgu annibynnol ychwanegol y tu allan i’r dosbarth.                                            

Dim ond ers ychydig fisoedd y mae José a’i deulu wedi bod yn y DU. Rhannodd ychydig o’i hanes â mi; ei fywyd yn Honduras a’i reswm dros geisio lloches i ddarparu cartref diogel i’w deulu. Mae ei allu i integreiddio mor gyflym wedi cael effaith aruthrol wrth ddysgu Saesneg a’i hyder ond dim ond mewn gwers ddiweddar am wirfoddoli y sylweddolais ei effaith ar y gymuned leol.

Mae ganddo gysylltiadau gydag eglwys leol ac yn gweithio yn y banc bwyd a dillad. Bu’n gweithio mewn fferm gymunedol gan ddod a geiriau sied a thail i’r wers! Geiriau eraill a ddysgodd y dosbarth oedd bwlb a datgoedwigo, o’i hanesion am blannu gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’i waith gyda grŵp amgylcheddol.

Mae José yn amlwg yn angerddol dros fyd natur ac mae’n mwynhau rhannu ei wybodaeth, gan ei gyfleu’n rhagorol mewn ail iaith. Mae’n gwneud defnydd o’r cyfleoedd hyn i ymarfer Saesneg a chymdeithasu gan hybu ei siawns o gael swydd yn y dyfodol.

Ei fwriad yw parhau i wirfoddoli gyda sefydliadau lleol, astudio Saesneg, a gorffen ei radd mewn Gwyddorau Coedwig. Mae hyn yn dipyn o gamp i’w gyflawni gyda gwraig a theulu i’w cefnogi. Credaf y bydd yn llwyddo ac yn ysbrydoliaeth i eraill, a dyna pam rwy’n credu ei fod yn haeddu gwobr.”

Dymunwn bob lwc i José!

Cliciwch yma os hoffech ddarganfod mwy am y Gwobrau Ysbrydoli!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es