Cymraeg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill! | Addysg Oedolion Cymru

Cymraeg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill!

26-Medi-2023
Rhannu

 

Cafodd Sharon Warren ei recriwtio yn 2021 yn Diwtor cyntaf CSIE Addysg Oedolion Cymru.  Mae CSIE (Cymraeg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) yn rhan o raglen AMIF, a hyd yma, mae Sharon wedi addysgu Cymraeg i bron i 100 o ddysgwyr, gan gynnwys y rheiny o Affganistan, Twrci, Periw, Hong Kong, El Salvador, Sawdi-Arabia, Rwsia, Yr Aifft, Moroco, Irac, Iran a Wcráin. Mae Sharon wedi torri tir newydd ym maes Cymraeg i Oedolion, gan ddatblygu ei darpariaeth a’i chwricwlwm teilwredig dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ehangu mynediad at y Gymraeg a chyfranogiad ynddi ymhlith y cymunedau amrywiol yng Nghymru. Mae Sharon yn cyflwyno dosbarthiadau wyneb yn wyneb, yn ogystal â dosbarthiadau ar-lein, ac mae’r dosbarthiadau ar-lein yn cynnwys cyrsiau Cymraeg Gogledd Cymru i ddysgwyr o Wcráin. 

Daeth Sharon i Addysg Oedolion Cymru o’r Senedd lle bu’n goruchwylio datblygiad a chyflwyno hyfforddiant yn Gymraeg o’r newydd ar gyfer Aelodau o’r Senedd a’u staff. Cyn hynny, Sharon oedd Prif Swyddog Iaith cyntaf Heddlu De Cymru, gan fod eto’n gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno hyfforddiant yn Gymraeg, yn ogystal â datblygu strategaethau i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith ar draws Heddlu De Cymru. Er bod Sharon wedi ymddeol yn gynnar o’r Senedd, buan y cafodd yr ysfa i fynd yn ôl i’r ystafell ddosbarth i addysgu Cymraeg!  A phan welodd swydd Tiwtor CSIE Addysg Oedolion Cymru yn cael ei hysbysebu, meddyliodd, “her newydd!”  Ac er bod gan Sharon brofiad helaeth ym maes Cymraeg i Oedolion, roedd y rôl hon wir yn her newydd wych iddi – yn cyflwyno sesiynau Cymraeg i ddysgwyr nad oeddent yn siarad Saesneg fel eu hiaith gyntaf. Fodd bynnag, oherwydd bod llawer o ddysgwyr CSIE Sharon eisoes yn amlieithog, roedd yn brofiad addysgu gwahanol iawn iddi, gyda heriau newydd o gymharu ag addysgu siaradwyr uniaith Saesneg. Mewn gwirionedd, mae rhai o’i dysgwyr yn siarad ieithoedd lle mae seiniau tebyg iawn i’r wyddor Gymraeg, er enghraifft mewn Arabeg, ac felly, gall llawer o’i dysgwyr ddod i ddeall yr iaith yn hawdd. Dywed Sharon hefyd ei bod yn aml yn gweld bod ei sesiynau Cymraeg yn helpu llawer o’i dysgwyr â’u hastudiaethau SSIE!

At hynny, mae adborth dysgwyr wedi dangos yr effaith hynod gadarnhaol y mae dysgu Cymraeg wedi’i chael ar iechyd meddwl dysgwyr Sharon, eu synnwyr o berthyn a chysylltiad â’r gymuned ehangach yng Nghymru, gan gynnwys rhagolygon swyddi a pherthnasoedd teuluol. Mae dysgwyr o Wcráin sydd wedi cyrraedd Gogledd Cymru yn ddiweddar yn falch iawn o siarad Cymraeg â’u lletywyr, a gallu helpu eu plant, y mae llawer ohonynt yn mynychu ysgolion Cymraeg.  

Yn 2022, arweiniodd Sharon ymweliad â’r Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron, a ddenodd 38 o oedolion a phlant. Ar y Maes, cyflwynodd Sharon ddosbarth blasu ym Mhafiliwn y Dysgwyr, ac ar ddiwedd y dydd, doedd llawer o’r plant ddim eisiau gadael, ac yn gofyn pryd fydden nhw’n gallu dod yn ôl i’r Eisteddfod eto! Yn ystod yr un haf, cyflwynodd Sharon sesiynau am y Gymraeg, ei hanes a’i diwylliant yng Nghanolfan yr Urdd yn Llangrannog i’r ffoaduriaid niferus o Wcráin a oedd yn cael eu lletya yno. Eleni, arweiniodd Sharon ymweliad hefyd, a chyflwyno sesiwn blasu’r Gymraeg i ffoaduriaid sy’n fenywod o Affganistan yn yr hen ysgoldy yn Sain Ffagan, a chafwyd adborth cadarnhaol iawn.

 

Mae Sharon wir yn gobeithio’i bod yn ysbrydoli ei dysgwyr i barhau i astudio’r iaith trwy ddweud wrthynt fod hi ei hun wedi dysgu Cymraeg yn oedolyn! Mewn gwirionedd, cyrhaeddodd Sharon y rhestr fer, yn un o’r buddugwyr ar gyfer Gwobrau Tiwtoriaid Inspire! eleni. Mae Sharon yn dweud wrth ei dysgwyr ei bod wedi mynd ymlaen i astudio’r iaith yn y Brifysgol, gan ennill gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf; a’i bod yn aml yn dod â’i Chadair o Eisteddfod Genedlaethol y Dysgwyr a enillodd ym 1999 am ei barddoniaeth i’r dosbarth, er mwyn hyrwyddo’r cyfleoedd helaeth a ddaw iddyn nhw eu hunain yn sgil dysgu Cymraeg.

Hoffem ddiolch i Sharon am ei gwaith gwerthfawr ac am helpu cymaint o’n dysgwyr i ddysgu Cymraeg!

Os hoffech chi ddysgu mwy am ein cyrsiau, cliciwch yma.

Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Gronfa Integreiddio Ceiswyr Lloches a Mudo’r Undeb Ewropeaidd. Yn sicrhau fod rheoli llifoedd mudo yn fwy effeithlon ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es