Cwrs Sgiliau Garddio Dinbych yn dechrau ym mis Medi! | Addysg Oedolion Cymru

Cwrs Sgiliau Garddio Dinbych yn dechrau ym mis Medi!

13-Gorffennaf-2023
Rhannu

Mae dysgwyr yn Ninbych wir wedi elwa drwy ymuno gyda’r cwrs Sgiliau Garddio a gynhelir gan Addysg Oedolion Cymru a reSource Wales (Adnewyddu Cymru).

Cynhelir y cwrs yng nghanolfan ReSource Wales yng Nghae Dai, Dinbych – hafan hardd o goed, planhigion, a bywyd gwyllt. Mae’r lleoliad naturiol yn dawel ac yn ymlaciol ac yn ei wneud yn lle perffaith i ddysgu am blanhigion a sut i’w tyfu’n llwyddiannus. Mae’r ardal dysgu awyr agored a chysgodol a’r twnnel polythen yn galluogi dysgwyr i ymarfer y sgiliau maent wedi’u dysgu, beth bynnag fo’r tywydd!

Mae ein tiwtor, Wendy Nulty yn dyfwr profiadol gyda chefndir mewn cadwraeth amgylcheddol a permaddiwylliant cymdeithasol. Creodd y cwrs gwych hwn gyda ffocws ar gynaliadwyedd a’r amgylchedd. Mae’n llawn awgrymiadau defnyddiol ac ymarferol, i roi’r sgiliau angenrheidiol i ddysgwyr fedru cynllunio a chynnal ardal awyr agored deniadol a chynhyrchiol. Mae’r pynciau’n cynnwys:

  • Garddio sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt
  • Cadw eich planhigion yn fyw
  • Pridd, compostio a maetholion
  • Tyfu eich bwyd eich hun
  • Cynaeafu a phrosesu eich bwyd

Mae’r dysgwr Geoff Edwards wedi mwynhau’r cwrs yn fawr ac mae’n defnyddio’r sgiliau yn ei brosiectau ei hun. Dywedodd, “Mae’r cwrs Sgiliau Garddio wedi profi tu hwnt i fy nisgwyliadau. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y sesiynau gan y teimlaf ysbrydoliaeth gan y lleoliad, y tiwtor, a’r cyfoeth o wybodaeth ddiddorol rydym yn ei ddysgu. Rwyf yn awyddus iawn i weithredu’r hyn a ddysgais pan fyddaf yn cyrraedd adref. Rwyf wedi dechrau fy mhrosiect ‘dim palu’ fy hun ac yn gwylio’r ffrwythau a’r llysiau rwyf wedi’u hau o hadau yn tyfu’n blanhigion aeddfed. Y flwyddyn nesaf gobeithiaf ehangu’r ardal dyfu, gan fod rhywbeth roeddwn yn meddwl y byddai’n fy llethu bellach yn teimlo’n gyraeddadwy. Rwyf wedi gwneud ffrindiau newydd hefyd, a byddwn yn annog pawb i ddysgu’r sgiliau sylfaenol ond pwysig hyn i fynd ati i dyfu eu bwyd eu hunain a gofalu am yr amgylchedd.”

Ychwanega Wendy, ein tiwtor, “Mae wedi bod yn wych gweld y dysgwyr yn gwneud cynnydd yn ystod y cwrs ac yn cymryd rhan yn y gweithgareddau ymarferol. Er eu bod yn cyrraedd gyda gwahanol lefelau o wybodaeth a sgiliau, mae pawb wedi dysgu llawer ac wedi medru ymarfer eu sgiliau yma gyda ni yn y ganolfan.”

Dywedodd Jane Watkins, ein Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm, ‘Mae’n wych ymweld gyda’r dosbarth Sgiliau Garddio yn ei leoliad hyfryd a chlywed sut mae’r dysgwyr yn defnyddio eu sgiliau newydd gartref, mewn lleoliadau gwaith ac mewn prosiectau gwirfoddol.”

Bydd y cwrs Sgiliau Garddio nesaf yn dechrau ym mis Medi. Mae’r manylion ar ein gwefan yma neu cysylltwch gyda Wendy am ragor o wybodaeth ar wendy@resourcewales.com

Ariennir y cwrs hwn drwy grant Dysgu Oedolion yn y Gymuned Sir Ddinbych.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es