ColegauCymru | Addysg Oedolion Cymru

ColegauCymru

19-Tachwedd-2019
Rhannu

Mae Colegau Cymru, y corff dielw dan arweiniad aelodau a sefydlwyd ym 1995 gan golegau Addysg Bellach (AB), i gynrychioli a hyrwyddo eu buddiannau ac addysg ôl-16, yn dathlu deg mlynedd yn gweithredu o’i swyddfeydd yn Nhongwynlais, Caerdydd. Wrth i ni anfon ein dymuniadau gorau atynt, mae’n gyfle da i fyfyrio ar bethau ym maes addysg bellach. . .

Mae gennyf i gysylltiad hir â Cholegau Cymru – fel Cadeirydd Rhwydwaith Cyfarwyddwyr AD Colegau Cymru am 4 blynedd ac aelod o dîm y Negodiadau Cenedlaethol am 5 mlynedd pan gyflwynwyd y contract cenedlaethol ar gyfer y gweithlu AB yng Nghymru. Roedd hwn yn gyfnod diddorol – yn enwedig o ystyried y nifer helaeth o golegau a gafodd eu huno yn y cyfnod hwn – gan ostwng nifer y sefydliadau AB o 22 i 12.

Fel aelod o Fforwm y Penaethiaid, rwyf i wedi gweld newidiadau sylweddol yn digwydd o fewn Colegau Cymru. Gan roi ffocws dyladwy i strategaeth, ymgysylltu gwleidyddol a diwygio strwythurau, mae ei dîm cryf yn gwneud gwaith rhagorol i hyrwyddo gwaith y sector Addysg Bellach trwy ddatblygu polisi, ymgysylltu gwleidyddol, materion allanol a gwaith prosiectau.

Mae’n wir dweud mai dyma’r adeg bwysicaf erioed i wneud defnydd o amrywiaeth a hyblygrwydd Colegau yng Nghymru. Rydym yn parhau i ymateb yn gadarnhaol ac yn ymarferol i ddatblygiadau gan gynnwys fformiwla ariannu ddiwygiedig a gyflwynwyd y tymor hwn, gweithredu setliad cyflog 2018/19 gan arwain at gydraddoldeb cyflog rhwng darlithwyr ac athrawon ysgol, a gwobrwyo’r sy’n cael y cyflog isaf â chynnydd o 4.5%. Mae newidiadau mewn deddfwriaeth anghenion dysgu ychwanegol, ynghyd â diwygio addysg ôl-orfodol a hyfforddiant, y pecyn ariannol newydd ar gyfer dysgwyr Addysg Uwch a argymhellwyd gan banel Diamond, a chyflwyno prentisiaethau ar lefel gradd yn rhai o’r datblygiadau allweddol sydd wedi digwydd yn ddiweddar.

Mae’r cyfnod pan oedd Colegau AB yn darparu un llwybr at gymwysterau galwedigaethol wedi hen ddiflannu; mae colegau yn cynnig amrywiaeth helaeth o gymwysterau, ac maent wedi dod yn siop un stop ar gyfer pob llwybr dysgu i bobl ifanc. Mae cyfleoedd i ailsefyll arholiadau TGAU, dilyn cyrsiau Safon Uwch, astudiaethau galwedigaethol, hyfforddeiaethau, prentisiaethau a llwybrau at raddau a chael lleoliadau gwaith oll ar gael yn rhwydd. Ac ar y llwyfan byd eang, rydym ni’n sicr yn llwyddo i ddal ein tir ym mhencampwriaethau World Skills (“Gemau Olympaidd Sgiliau Addysg Bellach”); roedd 29% o enillwyr gwobrau Tîm y DU yn dod o Golegau Cymru.

Yn bwysig iawn, beth am yr arlwy addysg oedolion? Mae hyn wedi dirywio yn ystod blynyddoedd diweddar oherwydd diffyg cyllid. Fodd bynnag, rydym ni bellach yn gweld ffocws o’r newydd, â rhywfaint o egni ac ymdrech i wella’r arlwy addysg oedolion yng Nghymru. Cychwynnodd hyn yn Rhagfyr 2018 â’r Cytundeb Blaengar rhwng y Gweinidog Addysg a Phrif Weinidog Cymru a oedd yn disgrifio ymrwymiad i sefydlu hawl newydd yng Nghymru i Ddysgu Gydol Oes. Yn fwy diweddar, mae rhai Colegau wedi gweld cynnydd yn eu dyraniadau ar gyfer cyrsiau rhan amser, gan arwain at ehangu’r arlwy i’r sawl sy’n astudio gyda’r hwyr ac ar benwythnosau.

Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn cael ei ailwampio hefyd. Bydd dyraniadau cyllid tecach yn cael eu cyflwyno’n raddol ymhlith awdurdodau lleol y flwyddyn nesaf, a bydd Corff Strategol Cenedlaethol yn cael ei sefydlu i oruchwylio pob agwedd o addysg oedolion yng Nghymru erbyn 2024. Caiff y ffocws ar ddysgu gydol oes ei gryfhau ymhellach gan adroddiad Comisiwn y Canmlwyddiant a gafodd ei gyhoeddi’r wythnos hon, sy’n pwysleisio y dylai addysg oedolion fod yn “anghenraid cenedlaethol parhaol”.

Ar waethaf y datblygiadau cadarnhaol, mae’r arlwy addysg oedolion yn parhau i fethu cyrraedd y nod, ac mae ein gwaith i barhau i wella proffil addysg oedolion, yn enwedig mewn cymunedau, mor bwysig ag erioed. Ai dyma yw dechrau cyfnod cyffrous a chyflwyno arlwy dysgu gwirioneddol gydol oes ar gyfer bob dinesydd yng Nghymru?

Mae’r sector AB wedi dangos dro ar ôl tro ei fod yn sector ymatebol a hyblyg, sy’n gallu addasu’n dda mewn ymateb i newidiadau cyson. Fel cydweithredwyr cryf, mae Colegau yn parhau i ddarparu cyfleoedd addysg, sgiliau a chyflogaeth i gynorthwyo’r economi i dyfu.

Fel sector, rydym ni’n cyflawni ein gwaith yn hynod o dda, a dylem ni ymfalchïo yn yr hyn yr ydym ni wedi’i gyflawni. Fe wnawn ni barhau i fod yn ymatebol i hinsawdd sy’n newid yn ddiddiwedd, ac ni ydym ni’n fodlon gorffwys ar ein bri. Mae angen cyflawni llawer rhagor o waith i sicrhau bod yr arlwy ôl-16 yn parhau yn berthnasol, yn werthfawr ac yn gysylltiedig ag anghenion cyflogwyr trwy’r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol a phartneriaethau cryf ledled Cymru.

Edrychaf ymlaen at weithio gyda fy nghydweithwyr i barhau â’n gwaith a sicrhau’r cyfleoedd gorau posibl i bobl Cymru – beth bynnag fo’u hoedran, a beth bynnag fo’u hamgylchiadau. Ag arweinyddiaeth, cymorth a chefnogaeth Colegau Cymru, edrychwn ymlaen at y 10 mlynedd nesaf ac wedi hynny!

 

Kathryn Robson, Prif Weithredwr
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es