Coleg Cymunedol YMCA Cymru a WEA Cymru yn datblygu opsiynau strategol | Addysg Oedolion Cymru

Coleg Cymunedol YMCA Cymru a WEA Cymru yn datblygu opsiynau strategol

6-Mawrth-2015
Rhannu

Annwyl Gyd-weithwyr,

Bu’r cyfarfod cyntaf o’r Bwrdd Cysgodol ar gyfer y broses Prosiect Y ar 11 Chwefror 2015.

Fel y gwyddoch, mae’r ddau Fwrdd wedi cytuno mewn egwyddor i uno ar sail cyfartaledd mewn Cyfuniad Teip B – ble ddiddymir a throsglwyddir Coleg Cymunedol YMCA Cymru i endid newydd, fydd yn defnyddio fframwaith presennol WEA Cymru ar ei gyfer. Y rheswm am ddilyn trywydd Teip B yw am ei fod yn gyflymach, yn rhatach ac yn weinyddol haws na chyfuniad fesul Teip A, byddai’n golygu diddymu’r ddau fudiad a sefydlu corff newydd sbon. Mae Cyfuniad Teip B wedi ei ddefnyddio mewn nifer o enghreifftiau diweddar o golegau’n uno. Mae angen i’r cytundeb hwn gael ei gymeradwyo yng nghyfarfod Bwrdd Llywodraethwyr Coleg Cymunedol YMCA Cymru ar 16 Ebrill ac yng Nghyfarfod Blynyddol WEA Cymru yn Harlech ar 25 Ebrill.

Mae cytundeb cychwynnol Telerau Pennawd wedi ei gytuno ac mae un arall, manylach, yn cael ei ddatblygu bydd yn esbonio’r egwyddor o gydraddoldeb rhwng y ddau gorff, y broses tuag at uno a’r broses/amserlen am benodi Prif Weithredwr a Strwythur Rheoli Strategol y mudiad newydd.

Mae 4 llywodraethwr o bob corff ar y Bwrdd Cysgodol a gymrodd lle Gr?�p Llywio’r Bartneriaeth, gyda John Graystone yn Gadeirydd annibynnol arno. Aelodau eraill y Bwrdd Cysgodol yw:

Cynrychiolwyr WEA Cymru: Rob Humphreys, Chris Franks, Viv Davies, Gerry Jenson
Cynrychiolwyr CC YMCA Cymru: Val Williams, Steve Drowley, Claire Morris, Hayden Llewellyn.

Mae gan y ddau Brif Weithredwr statws sylwedyddion arno.

Mae’r Bwrdd Cysgodol yn gweithio ar sut gellir creu mudiad newydd a sut i ddod a ddau fodel tra gwahanol o lywodraethiant fel sydd gennym ar hyn o bryd at ei gilydd. Bydd yn ymgynghori yn fuan ar restr o enwau amgen i’r corff newydd. Erys y dyddiad targed ar gyfer y cyfuno yn 31 Gorffennaf 2015.

Bydd John Graystone yn dod yn gwmni gyda Chadeiryddion y ddau gorff presennol i gwrdd â staff yn y ddau fudiad yn y dyfodol cymharol agos, i sicrhau tryloywder yn y broses o uno. Mae grwpiau gorchwyl ar y cyd yn parhau i gwrdd i ddatblygu argymhellion i’r Bwrdd Cysgodol ar gydgordio systemau, prosesau ac arferion gwaith y ddwy ochr.

Mewn diwrnod Cynllunio Strategol ar 11 Chwefror a fynychwyd gan gynrychiolwyr y ddau Fwrdd ac aelodau o’r rheolwyr h?�n cychwynnwyd y broses o ddatblygu Gweledigaeth, Cenhadaeth a Nodau Strategol ar y cyd a bydd rhain yn cael ei rhannu gyda’r staff unwaith fod dogfen drafft wedi ei gwblhau.  

Peidiwch ag oedi i gysylltu gydag un ohonom os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Cofion cynnes,

Maggi Dawson a Mark Isherwood

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es