Cheryl Sims yn cael llwyddiant wrth arwyddo! | Addysg Oedolion Cymru

Cheryl Sims yn cael llwyddiant wrth arwyddo!

16-Tachwedd-2021
Rhannu

Mae ein dysgwr Cheryl Sims yn rhannu ei phrofiad o gwblhau dau gwrs Iaith Arwyddion Prydain yn ystod y cyfnod clo ac yn dweud wrthym beth a’i hysgogodd.

Dywed Cheryl, “Rwyf wedi bod eisiau dysgu Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ers amser maith. Dysgais yr wyddor pan oeddwn yn bymtheg oed, ond dyna’r cyfan, felly roeddwn i wir eisiau dysgu mwy! Rwy’n ddiolchgar iawn fy mod bellach yn gallu cyfathrebu gyda mwy o bobl yn fy nghymuned.

Sbardunwyd fy awydd i ddysgu BSL yn fwy diweddar gan fod gennym siop comics a gemau top bwrdd yng nghanol tref Merthyr ac roeddwn wir eisiau gallu cyfathrebu â fy nghwsmeriaid. Mae’n bwysig ein bod ni’n siarad gyda’n cwsmeriaid oherwydd eu bod wedi dod yn debycach i ffrindiau. Rwyf eisoes wedi cael cyfle i ddefnyddio BSL yn y siop a hefyd thra roeddwn allan yn siopa Nadolig yn ddiweddar. O’r diwedd, rwyf nawr yn mwynhau’r gallu i gyfathrebu gyda rhan o’r gymuned gan fy mod wedi dysgu BSL. Mae llawer mwy i’w ddysgu ond edrychaf ymlaen at hynny.

Cefais lawer o fwynhad wrth gymryd rhan yn y dosbarthiadau ar-lein. Rwyf wedi cwrdd â phobl newydd gwych gan gynnwys Mary (y Tiwtor) ac rwyf wedi gwneud ffrindiau y bwriadaf aros mewn cysylltiad â hwy, pan fydd y cwrs yn gorffen. Mae Mary yn athrawes wych; mae’n sicrhau eich bod yn deall ac yn dysgu’r hyn sydd ei angen arnoch chi.

Trwy gymryd rhan yn y cyrsiau yma, dysgais sut i gynnal sgwrs sylfaenol gyda rhywun sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Dyma hefyd y tro cyntaf i mi ddefnyddio Timau Microsoft a Moodle, felly cefais y cyfle hefyd i ddatblygu fy sgiliau technegol. Materion technegol oedd rhai o’r problemau mwyaf i’w goresgyn llynedd, ond mae hyn wedi’i ddatrys yn bennaf erbyn hyn. Byddwn wrth fy modd yn cael y cyfle i fynd yn ôl i ddysgu wyneb yn wyneb, ond am y tro, mae cyrsiau ar-lein yn caniatáu i mi barhau i ddysgu tra bo mwyafrif y lleoliadau ar gau”.

Daw Cheryl i’r casgliad, “Cefais syndod o glywed bod llawer o gyrsiau sydd ar gael i ddysgwyr sy’n oedolion yn cael eu hariannu’n llawn. Rwyf nawr yn chwilio i gofrestru ar gyfer cwrs arall! Mae’n hyfryd gallu dysgu pethau newydd, ehangu fy ngwybodaeth a chwrdd â phobl newydd. Mae fy nhiwtor yn hynod o gefnogol a thrwy gydol fy ymwneud ag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales rwyf wedi dod ar draws pobl gadarnhaol a chefnogol.”

Mae’n wych clywed am gyflawniadau Cheryl a dymunwn yn dda iddi wrth iddi barhau i ddysgu!

I ddod o hyd i gwrs Iaith Arwyddion Prydain, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es