CCB 2019 – Trafodion Glyndŵr | Addysg Oedolion Cymru

CCB 2019 – Trafodion Glyndŵr

1-Ebrill-2019
Rhannu

Daeth aelodau ynghyd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar 23 Mawrth 2019 ar gyfer ein cynhadledd flynyddol a’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB), gan gychwyn gyda chwpwl o weithdai cydadweithiol.

Yn gyntaf, deffrodd Cilla Ross o’r Coleg Cydweithredol bobl i’r datblygiadau cyffrous tu nôl creu Prifysgol Gydweithredol. Rhan o’r Comisiwn Canmlwyddiant sydd yn nodi pen-blwydd adroddiad a dorrodd tir newydd ar addysg oedolion ym 1919, esboniodd hi’r ymgyrch cyhoeddus sydd yn ei hybu, ac atebodd cyfranogwyr y 12 cwestiwn mae’r Comisiwn yn canolbwyntio arnynt. Edrychodd yr ail weithdy fwy ar ein hunain, wrth i’r sawl oedd yn bresennol wneud cynigion ar sut orau i ddefnyddio arian a dderbyniwyd eisoes oddi wrth aelodau a chefnogwyr, a sut y dylem fynd ar ôl rhoddion a chymynroddion yn y dyfodol.

Gydag AC Wrecsam Lesley Griffiths yn bresennol, cyflwynwyd gwobr Margaret Jones am 2019 i Phil Beacall o Sir Ddinbych. Nododd y wobr flynyddol hon, yn cydnabod unigolyn sydd wedi goroesi rhwystrau i lwyddo wrth ddysgu gyda ni, y cynnydd a wnaethpwyd gan Phil mewn nifer o gyrsiau Ffotograffiaeth gyda chefnogaeth i addasu i’r ffaith fod ganddo barlys yr ymennydd.

Gan droi at faterion gweithrediadol y CCB, bu adroddiadau am y dilyniant a fu wedi cynigion allweddol y flwyddyn flaenorol ynglŷn â’m hymrwymiad i leihau unigrwydd ac i dorri defnydd plastig un-tro o fewn y mudiad. Bu cymeradwyaeth unfrydol am yr Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2017/18 – yn dangos sefyllfa fwy calonogol na blynyddoedd blaenorol ar ddiwedd y flwyddyn – ac apwyntiad o’r newydd o BTP Associates fel ein harchwilwyr. Yna, am y tro cyntaf, derbyniodd y cyfarfod adborth ysgrifenedig gan ein cynrychiolwyr ar Lysoedd prifysgolion Abertawe, Aberystwyth, Bangor a Chaerdydd.

Pwysleisiodd adroddiadau gan Brif Weithredwr Kathryn Robson a Chadeirydd John Graystone tueddiadau hirdymor yn addysg oedolion ac yn ein cyfraniad unigryw, gan hefyd talu sylw i uchafbwyntiau’r flwyddyn. Roedd y rhain yn cynnwys cyfraddau llwyddiant uwch ymhlith ein dysgwyr, arolygiad Estyn cwpwl o fisoedd cyn hynny, ac yr anorfodrwydd trist o ddodi campws Harlech ar y farchnad.

I orffen, trafodwyd y 3 chynnig a gyflwynwyd gan aelodau. Bu cymeradwyaeth i’r un ddiwygiedig a ofynnodd am ddwysâd yn yr ymrwymiad at ‘ddemocratiaeth addysgedig’ yn unol gydag athroniaeth Raymond Williams; cymeradwywyd hefyd yr un yn gofyn am fwy o ddarpariaeth addysgol ar gyfer pobl hŷn yn y gymdeithas, felly hefyd yr un olaf yn galw am gefnogaeth bersonol ddigonol i ddysgwyr, er mwyn iddynt ddysgu ar eu cyflymder eu hunain.

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es