Cawsom groeso cynnes a lliwgar yn yr Eisteddfod yn Nhregaron! | Addysg Oedolion Cymru

Cawsom groeso cynnes a lliwgar yn yr Eisteddfod yn Nhregaron!

16-Awst-2022
Rhannu

Cafodd ein staff, myfyrwyr ac ymwelwyr groeso cynnes a lliwgar yn yr Eisteddfod yn Nhregaron yr wythnos diwethaf. Mae’r Eisteddfod, a gynhelir yn ystod wythnos gyntaf mis Awst, yn ddathliad o ddiwylliant Cymreig a’r iaith Gymraeg ac yn denu tua 150,000 o ymwelwyr a thros 250 o amrywiol bebyll a stondinau masnach. Gellir olrhain yr Eisteddfod yng Nghymru yn ôl i’r flwyddyn 1176, ac mae’n rhoi llwyfan naturiol i gerddoriaeth, dawns, celf, llenyddiaeth a mwy.

Roedd yr ŵyl yn gyfle gwych i Addysg Oedolion Cymru rannu’r hyn rydym yn ei wneud fel sefydliad ledled Cymru, yn ogystal â recriwtio darpar ddysgwyr a staff. Roedd hefyd yn amser perffaith i ddal i fyny gyda rhai o’n partneriaid, megis Agored Cymru.

Roedd yr ymweliad hefyd yn gyfle perffaith i’n dysgwyr AMIF ymdrochi yn y diwylliant Cymreig. Roedd ymweliad aelodau’r prosiect AMIF gyda’r Eisteddfod yn dipyn o gamp, ac yn garreg filltir arbennig yn natblygiad ein rhaglen ‘WSOL’ (Cymraeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill) a sefydlwyd dros y 18 mis diwethaf! Trefnwyd yr ymweliad AMIF gyda’r Eisteddfod, dan arweiniad Siriol McAvoy, Amy Binnell, a Galiya Idrisova (Cydlynwyr Datblygu Cwricwlwm gyda’r tîm AMIF), yn ogystal â’n tiwtor preswyl ‘WSOL’, Sharon Warren. Cymerodd 38 o ddysgwyr a’u teuluoedd ran yn yr ymweliad, gyda’u plant yn yr ystod oedran rhwng 2 a 13 oed.

Yn hanu o wledydd amrywiol megis Hong Kong, Rwsia, yr Aifft, a Moroco, gan gynnwys ffoaduriaid sydd newydd gyrraedd o’r Wcráin, mae’r rhan fwyaf o’r dysgwyr yn y grŵp yn rhan o’n prosiect AMIF, ar gyfer ffoaduriaid a gwladolion trydedd wlad o’r tu allan i’r UE. Talwyd yn garedig am fynediad i’r maes gan yr Eisteddfod, fel rhan o’u cynlluniau i ehangu mynediad.
Roedd llawer o’r dysgwyr eisoes wedi dilyn ein rhaglen WSOL (Cymraeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill), gyda’r tiwtor Sharon Warren, naill ai yng Nghaerdydd neu ar-lein, ac roeddynt yn gyffrous iawn i gael y cyfle i roi eu sgiliau iaith newydd ar waith!

Ar y maes, rhoddodd Sharon ddosbarth blasu Cymraeg ym mhabell y dysgwyr, a chafodd y dysgwyr gyfle wedyn i archwilio’r ŵyl a chael blas ar y gerddoriaeth fywiog, y ddrama a’r farddoniaeth yno. Roedd y plant wrth eu bodd ym mhabell Mudiad Meithrin ynghyd a’r gemau a’r gweithgareddau yn y Pentref Plant; cafodd teuluoedd eraill sesiwn hyfforddiant cymorth cyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg yn y babell cymorth cyntaf, tra bu eraill yn mwynhau ymweld ar stondinau a darganfod crefftau a dyluniadau Cymreig newydd. Buom hefyd ar daith ddwyieithog i ddysgwyr Cymraeg o amgylch y maes, a gyfieithwyd i’r Rwsieg ar gyfer ein dysgwyr newydd o’r Wcráin gan Galiya Idrisova.

Dywedodd Siriol, “Ar ddiwedd y dydd, doedd llawer o’r plant ddim eisiau gadael, gan ofyn pryd fyddent yn gallu dod yn ôl eto i’r Eisteddfod. Soniodd llawer o’r oedolion a’r rhieni am yr hwyl a gafwyd a pha mor ddiddorol oedd yr ymweliad – ac roeddynt yn mwynhau rhannu lluniau a fideos o’r pethau diddorol a welsant. Roedd hyd yn oed dysgwyr nad oeddynt erioed wedi mynychu dosbarth Cymraeg o’r blaen, yn defnyddio’r Gymraeg ar y ffordd nôl yn y bws. Dywedodd un dysgwr, gyda’i blant yn y ‘Criw Cymraeg’ yn yr ysgol, gymaint yr oedd wedi gwerthfawrogi gallu darganfod a chysylltu ochr wahanol i Gymru, y tu hwnt i’r brifddinas, a’r argraff dda y cafodd o weld cymaint o bobl oedd yn defnyddio’r Gymraeg. Dywedodd dysgwr arall fod mynd i’r Eisteddfod yn eu galluogi i wir ddeall diwylliant Cymru am y tro cyntaf! Roedd dysgwyr eraill wedi’u plesio gan eu bod wedi ymweld â digwyddiad y soniwyd amdano yn eu llyfr cwrs ‘Life in the UK’, fel digwyddiad diwylliannol mawr. Rhwng popeth, cafodd pawb ddiwrnod bendigedig, er gwaethaf y tywydd ffres. Dylid cymeradwyo’r dysgwyr am eu hegni a’u brwdfrydedd dros ymgysylltu gyda’r iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig, gan helpu i wneud y diwrnod yn un cofiadwy iawn!”

I goroni’r wythnos wych, enillodd Addysg Oedolion Cymru’r ail wobr am y stondin trydydd sector/masnach wirfoddol gorau!

Dywedodd Kathryn Robson, Prif Weithredwr, “Mae’r Eisteddfod o bwysigrwydd diwylliannol a chymdeithasol mawr, ac roedd yn bleser gweld y digwyddiad yn cael ei gefnogi a’i fwynhau mor eang gan filoedd lawer o bobl o bob rhan o Gymru a thu hwnt. Fel Sefydliad, mae Addysg Oedolion Cymru yn falch o fod yn rhan o ddigwyddiad sy’n dathlu ac yn arddangos y doniau aruthrol sydd gennym yng Nghymru. Fe wnes i wir fwynhau helpu ar ein stondin a chwrdd â chymaint o bobl, yn ogystal ag ymweld ag ystod mor gyfoethog ac amrywiol o weithgareddau ar y Maes”.

Dywedodd Jemma Bezant, ein Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm (CDC), “Roedd yr Eisteddfod yn brofiad gwych! Fel CDC Ceredigion roedd yn ffordd wych o ddal i fyny gyda llawer o bobl a sefydliadau nad oeddwn wedi eu gweld ers 2019 a hefyd yn gyfle i rwydweithio gyda phobl newydd o bob rhan o Gymru, ynghyd a lledaenu neges AOC. Roeddwn yn teimlo’n nerfus iawn wrth gasglu’r wobr ar lwyfan y Pafiliwn ar ran AOC, ond rwy’n falch o fod yn aelod o dîm mor wych – da iawn i bawb a gymerodd ran”