Cadw mewn Cysylltiad | Addysg Oedolion Cymru

Cadw mewn Cysylltiad

24-Ionawr-2021
Rhannu

Mae Joy Williams yn diwtor sydd wedi defnyddio ei phrofiad helaeth o TGCh i gynorthwyo ei dysgwyr i gadw mewn cysylltiad.

Mae Joy wedi addysgu dros 2,000 o oedolion sy’n ddysgwyr ym maes TG a Llythrennedd Digidol ers iddi ddod yn un o’n tiwtoriaid yn 2016. Mae hynny’n cynnwys Prosesu Geiriau, Mynd Ar-lein, Defnyddio E-bost, Creu Taenlenni, Defnyddio Cyfrifiadur Llechen a llawer iawn rhagor o bynciau yn gysylltiedig â TG.

Mae mwyafrif dysgwyr Joy wedi bod dros 50 mlwydd oed, a bydd y mwyafrif yn cyfranogi i’w cynorthwyo â’u gwaith gwirfoddol a/neu i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu ar-lein. Bydd Joy bob amser yn sicrhau fod yr hyn a ddysgir yn berthnasol i anghenion unigol ei dysgwyr fel y gallant ddefnyddio’r sgiliau y byddant yn eu dysgu ar ôl gadael y dosbarth, naill ai gartref neu yn y gweithle.

Mae Joy yn gydweithwraig a thiwtor sy’n cael ei gwerthfawrogi gan eraill, a gan brofi na fyddai dulliau newydd y cyfnod o gyfyngiadau symud yn drech na hi, gweithiodd yn galed i gynorthwyo ei dysgwyr ac maent wedi elwa’n fawr o’i gwaith.

Dywed ei dysgwyr,

“Eleni, mae’r cyfrifiadur wedi bod yn hanfodol, i gadw mewn cysylltiad, prynu a gwerthu, a chyflawni popeth arall sy’n ofynnol ar gyfer ein bywyd beunyddiol. Mae Joy wedi bod yn ardderchog. Rwyf i wedi edrych ymlaen at y galwadau fideo, a gallu dal i fyny â’r cwrs. Nid yw ei gorchwyl wedi bod yn hawdd, oherwydd mae’r mwyafrif ohonom ni wedi ymddeol, ac mae pawb ohonom ni yn defnyddio offer gwahanol. Yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud, roeddwn i’n edrych ymlaen yn arw at ddod ynghyd gyda gweddill y dosbarth. Roedd yn brofiad ysbrydolgar, ac fel rhywun sy’n byw ar ei phen ei hun, roedd yn rhywbeth hollol hanfodol i mi, felly rwy’n diolch yn hollol ddiffuant.” – Valerie Griffiths

“Mae Joy yn diwtor ymroddgar sydd wedi fy helpu i wella fy hyder i ddysgu sgiliau TG newydd i’w defnyddio gartref ac yn y gwaith. Mae hi’n diwtor ysbrydolgar sy’n meddu ar allu naturiol i greu amgylchedd dysgu bywiog a chefnogol. Yn ystod 2020 heriol iawn yn sgil Covid-19, hoffwn ddiolch i Joy am alluogi i’n dosbarth ddod ynghyd yn ddigidol unwaith bob wythnos a pharhau â’n taith dysgu gyda’n gilydd.” – Sheila George

Dywed ei chydweithiwr,

“Mae Joy yn diwtor ysbrydolgar. Mae hi’n haeddu cydnabyddiaeth lawn am ei hymdrechion a’i hymroddiad yn ystod y blynyddoedd lawer y mae hi wedi’i dreulio yn darparu cyrsiau addysg gymunedol a mynd gam ymhellach dros y 10 mis diwethaf i sicrhau fod dysgwyr yn parhau i ddysgu sgiliau newydd, ac ar yr un pryd, mae hi wedi’u cynorthwyo i gynnal eu hiechyd a’u lles.”

Mae gwaith Joy wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau cymaint o’i dysgwyr. Mae hi wedi sicrhau eu bod yn datblygu’r sgiliau ac yn cael y cymorth a’r arweiniad sy’n ofynnol i gadw mewn cysylltiad â theulu, ffrindiau, gwaith gwirfoddol, hobïau, siopa a diddordebau eraill.

Dywed Joy,

“I mi, hanfod bod yn diwtor yw sicrhau fod dysgwyr yn datblygu’r sgiliau sy’n ofynnol i fod yn rhan o’r byd llythrennedd digidol a’u bod yn gallu cynorthwyo eu plant a’u hwyrion a’u hwyresau i wneud eu gwaith cartref a dysgu ar-lein. Bydd dysgwyr hefyd yn dysgu sgiliau TG a llythrennedd digidol i gynnal eu sefydliadau gwirfoddol a’u hobïau a’u diddordebau gartref. Mae sgiliau llythrennedd digidol bellach yn rhan o fywyd beunyddiol a rhaid i ddysgwyr aeddfed sicrhau nad ydynt ar ei hôl hi! Mae gallu siopa ar-lein wedi cynnig achubiaeth i lawer o ddysgwyr yn ystod y cyfyngiadau symud – mae rhai ohonynt wedi gorfod hunan-ynysu oherwydd anawsterau iechyd.”

Da iawn chi am waith mor wych, a bob lwc â’ch enwebiad am un o wobrau Ysbrydoli oddi wrth bawb yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Edrychwch ar ein cyrsiau presennol yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es