Brosiect Camau at Lwyddiant Integreiddio a ariennir gan gronfa AMIF | Addysg Oedolion Cymru

Brosiect Camau at Lwyddiant Integreiddio a ariennir gan gronfa AMIF

28-Medi-2023
RhannuMae pedwar can aelod o’r gymuned Affganaidd, yn cynnwys plant, wedi elw o gymorth gan Addysg Oedolion Cymru (AOC) wrth iddynt gynefino â’u cartrefi newydd yng Nghymru. Mae preswylwyr sy’n trigo mewn llety pontio wedi cyfranogi mewn amrywiaeth o gyrsiau a ddarparwyd gan Brosiect Camau at Lwyddiant Integreiddio Addysg Oedolion Cymru a oedd yn cynnig gweithgareddau difyr a diddorol yn rhad ac am ddim, gan sicrhau bod ceiswyr lloches a Dinasyddion Trydydd Gwledydd yn cael y sgiliau, y wybodaeth a’r cyfleoedd sy’n ofynnol i’w helpu i integreiddio yn eu cymuned leol. Mae’r cyrsiau hyn yn cynnwys llythrennedd digidol, ESOL (Saesneg fel Ail Iaith) gan gynnwys cyrsiau i fenywod yn unig, theori gyrru, coginio, dosbarthiadau dysgu Cymraeg a chlybiau sgwrsio i ymarfer Saesneg, oll i helpu’r dysgwyr a’u teuluoedd ymgyfarwyddo â byw yng Nghymru.

Fe wnaeth y dysgwyr hefyd ymweld â rhai o safleoedd hanesyddol a diwylliannol niferus Cymru â chymorth gan Addysg Oedolion Cymru, yn cynnwys Amgueddfa Werin Sain Ffagan, Parc Gwledig Porthceri a Chastell Caerdydd, i helpu i gynyddu eu gwybodaeth am fywyd yng Nghymru a’u galluogi i ddeall hynny’n well.

Dywedodd Galiya Idrisova, Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm prosiect Camau at Lwyddiant Integreiddio Cronfa Integreiddio Ceiswyr Lloches a Mudo (AMIF) Addysg Oedolion Cymru:  

"Fe wnaethom ni redeg amrywiaeth o gyrsiau a darparu’r dechnoleg (gliniaduron) i gynorthwyo’r dysgwyr. Roedd lefel Saesneg ac addysg gyffredinol rhai o’r dysgwyr yn uchel iawn, ac nid oedd eraill yn gwybod unrhyw Saesneg neu nid oeddent wedi cael unrhyw addysg o gwbl. Fe wnaeth llawer o’r dysgwyr benywaidd ddysgu Saesneg gan gychwyn o ddim, ac er gwaethaf sgiliau llythrennedd cyfyngedig yn eu hiaith eu hunain, fe wnaethant ddysgu sut i ddarllen ac ysgrifennu Saesneg. Roedd rhai yn brwydro iselder ac ynysigrwydd, ond fe wnaethant lwyddo i fagu hyder a sgiliau wrth ddysgu Saesneg.”

Ychwanegodd Wali Mohammad, Rheolwr y Prosiect Ailsefydlu Ceiswyr sy’n gweithio ar y prosiect hwn:

"Mae rhaglen ESOL a’r rhaglenni hyfforddiant eraill a gynigir gan Addysg Oedolion Cymru wedi dylanwadu’n ddwys ar fywydau’r teuluoedd Affganaidd. Yn gyntaf oll, dymunaf ddiolch o galon i Galiya am gydlynu a rheoli’r holl weithgareddau mor wych. Fe wnaeth sgiliau rhagorol Galiya sicrhau bod yr hyfforddiant yn cael ei redeg yn llyfn a bod amgylchedd croesawgar a chynhwysol yn cael ei gynnig i’r teuluoedd Affganaidd. Mae ei hymdrechion diflino yn haeddu cydnabyddiaeth arbennig , ac rydym yn wirioneddol ddiolchgar iddi am ei hymroddiad a’i phroffesiynoldeb.”

"Mae’r hyfforddiant ESOL a ddarperir gan AOC wedi gwneud cyfraniad allweddol at rymuso’r teuluoedd Affganaidd i gyfathrebu’n effeithiol a llywio eu bywydau newydd yn y DU. Trwy gyfrwng cyrsiau iaith Addysg Oedolion Cymru, rydych wedi llwyddo i wella eu sgiliau iaith ac wedi rhoi hwb i’w hyder hefyd, gan eu galluogi i ymgysylltu â’u cymunedau newydd, ceisio cyfleoedd i gael gwaith, a chyrchu gwasanaethau hanfodol. Yn ychwanegol, mae’r rhaglenni hyfforddiant eraill y mae AOC yn eu cynnig wedi bod yn ddefnyddiol ac yn bwysig i’r teuluoedd, yn enwedig i’r menywod.  Mae eich sefydliad wedi gwneud cyfraniad allweddol at alluogi’r teuluoedd hyn i ymgyfarwyddo â’u cynefinoedd newydd a gwella eu rhagolygon am ddyfodol disgleiriach.”

“Ar ran Cyngor Caerdydd a’r teuluoedd Affganaidd, dymunaf ddiolch o galon i AOC a phob aelod o’i dîm am eich cymorth a’ch ymroddiad diysgog. Mae eich ymrwymiad i’r gwaith o hybu cynhwysiant, grymuso a hunanddibyniaeth yn wirioneddol glodwiw, ac mae hynny wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol er gwell ym mywydau’r sawl yr oedd arnynt angen hynny fwyaf.”

Mae’r gwaith a wnaed gan Addysg Oedolion Cymru yn un yn unig o blith llawer o straeon calonogol yn deillio o brosiect Camau at Lwyddiant Integreiddio Cronfa AMIF sydd wedi cael ei redeg ledled Cymru, gan sicrhau bod y sawl y mae arnynt angen y cymorth mwyaf yn cael cyfle i ymgartrefu yng Nghymru a chychwyn bywyd newydd yn eu cymuned. Mae’r prosiect Camau at Lwyddiant Integreiddio, sy’n cael ei ariannu trwy gyfrwng cronfa AMIF, wedi cynorthwyo mwy na 930 o unigolion ledled Cymru trwy gynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu i’w helpu i gynefino â bywyd yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am ddarpariaeth ESOL Addysg Oedolion Cymru a’r cyrsiau eraill y mae’n eu cynnig, trowch at wefan AOC yma.

 


Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Gronfa Integreiddio Ceiswyr Lloches a Mudo’r Undeb Ewropeaidd. Yn sicrhau fod rheoli llifoedd mudo yn fwy effeithlon ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es