Aeth ein dysgwr Susan Evans Hallam o fod yn ddysgwr gwnïo i ddechreuwyr i fod yn un o’n Cynorthwywyr Cymorth Dysgu (LSA)! | Addysg Oedolion Cymru

Aeth ein dysgwr Susan Evans Hallam o fod yn ddysgwr gwnïo i ddechreuwyr i fod yn un o’n Cynorthwywyr Cymorth Dysgu (LSA)!

10-Mehefin-2024
Rhannu

Dywed Susan wrthym, “Dechreuais ddosbarth gwnïo i ddechreuwyr yn Llangollen, Sir Ddinbych ym mis Medi 2022, yn union fel yr oeddwn yn cwblhau triniaeth ar gyfer canser y fron. Cefais flwyddyn o ynysu, oherwydd covid, ac ymatebais yn wael i’r holl gyffuriau ategol yn ystod cemotherapi. Felly, roeddwn bron yn gaeth i’r gwely am dri mis. Ar y pryd roeddwn yn cwblhau oriau lleoliad fel cwnselydd lefel 5 gwirfoddol ar gyfer y gwasanaeth cymorth meddyginiaeth ar bresgripsiwn. Roedd yn rhaid i mi atal hyn dros dro, gan fy mod yn teimlo’n foesegol na allwn gynnal trawma neb arall yn ddiogel. Cefais brofiad o fod yn agos at farwolaeth wedi llawdriniaeth, wrth i lefel fy ngwaed ostwng yn aruthrol a bu’n rhaid i mi gael 4 uned a hanner o waed! Yn ystod y driniaeth roeddwn yn teimlo fy mod wedi colli fy hun.

Bu’r dosbarth gwnïo yn gymorth i mi wella. Roeddwn yn cymdeithasu eto, yn cwrdd gyda ffrindiau newydd hyfryd, ac fe gychwynnodd fy ymennydd weithio eto! Darganfyddais beth oedd llawenydd eto! Fe wnaeth y broses o wnïo helpu fy lles meddyliol yn fawr, gan eich bod yn y foment a rhoddodd ymdeimlad enfawr o gyflawniad yn ogystal â phleser i mi. Fe wnes ailddarganfod y fi newydd! Rwyf wedi bod yn mynychu’r dosbarth gwnïo ers hynny!

Rwyf erbyn hyn gyda sgiliau cymwys iawn mewn gwnïo, ac wedi gwneud ffrogiau ar gyfer y prosiect ‘Dress a Girl Around the World’ a chwblhau cryn dipyn o unedau achrededig gan ddefnyddio fy sgiliau i gynnig cymorth i gyfoedion ac i ddysgwyr eraill hefyd.

Pan gysylltodd Mary fy nhiwtor gyda mi, ynglŷn â defnyddio fy sgil fel Cynorthwyydd Cymorth Dysgu ar gyfer Addysg Oedolion Cymru o fewn y dosbarthiadau gwnïo, ni allwn gredu’r peth! Mae’n cyd-fynd gyda fy nghefndir. Felly, ymgeisiais ac yn ffodus cefais y swydd.

Yn flaenorol roeddwn yn asiant cymunedol, yn helpu i sefydlu grwpiau cymunedol, yn presgripsiynu’n gymdeithasol i bobl ynysig! Felly, mewn un ffordd rwyf wedi mynd o amgylch y cylch yn llawn! Bûm hefyd yn gweithio fel cymhorthydd dysgu mewn ysgolion cynradd, yn ogystal â bod yn aseswr lefel 4! Rwyf bob amser wedi bod yn angerddol am bwysigrwydd cymuned, a dysgu gydol oes! Mae fy rôl newydd fel Cynorthwyydd Cymorth Dysgu ar gyrsiau gwnïo yn Llangollen a hefyd ar gyrsiau a gynhelir yn Wrecsam yn golygu y gallaf ddefnyddio fy sgiliau gwnïo a sgiliau eraill i gefnogi dysgwyr newydd neu ddysgwyr sydd angen rhywfaint o gymorth ychwanegol. Rwyf wedi cael cyfleoedd am Ddatblygiad Personol Parhaus drwy Addysg Oedolion Cymru ac yn teimlo’n aelod gwerthfawr o’r tîm. Rwyf wrth fy modd gyda’r swydd. Mae’n gadarnhaol, ac yn grymuso eraill i gyflawni! Mae’n teimlo fel anrheg werthfawr.”

Hoffem longyfarch Susan am wneud mor dda a bod yn rhan o’n tîm! Os hoffech ddarganfod mwy am ein cyrsiau gwnïo, cliciwch yma: www.addysgoedolion.cymru/cyrsiau-cymunedol/?subject=all

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es