Addysgu trwy fod yn Batrwm i Eraill | Addysg Oedolion Cymru

Addysgu trwy fod yn Batrwm i Eraill

18-Ionawr-2021
Rhannu

Bydd Jayne McAleer o Merthyr Tydfil yn addysgu cyrsiau sy’n datblygu sgiliau i ymdopi â bywyd beunyddiol yn cynnwys Iechyd a Llesiant Emosiynol, Ymdopi â Gorbryder, Rheoli Straen, a Rheoli Dicter. Mae Jayne wedi datblygu’r cyrsiau hyn i sicrhau fod gan ei dysgwyr y dulliau a’r strategaethau sy’n ofynnol i’w helpu i reoli eu bywydau beunyddiol a gallu mynd ati i oresgyn eu rhwystrau.

Mae gan Jayne brofiad personol o’r anawsterau a ddaw yn sgil iechyd gwael oherwydd cafodd hi ddiagnosis o barlys ymledol (ME) pan oedd hi yn ei hugeiniau. Mae hi wedi defnyddio ei stori ei hun i gymell, annog a grymuso eraill. Yn ogystal â hyn, llwyddodd Jayne i addasu i ofynion dysgu’n gyfan gwbl ar-lein pan oedd y cyfyngiadau symud yn golygu na ellid parhau i gynnal dosbarthiadau wyneb yn wyneb. Datblygodd ei sgiliau digidol, ac ar ben hynny, trosglwyddodd y sgiliau hyn i’w dysgwyr, gan sicrhau fod ganddynt y gallu a’r modd i ryngweithio a pharhau i ddysgu.

Dywed Jayne,

“Roeddwn i’n pryderu i ddechrau y byddai dysgu gartref yn brofiad anodd neu hyd yn oed yn rhywbeth a fyddai’n tarfu, ond bydd pawb yn dweud eu bod wrth fy modd yn fy ngweld i yn eu hystafell fyw – yn rhithwir wrth gwrs!”

Ar ôl mynd gam ymhellach a thrwy fuddsoddi amser er budd ei dysgwyr, mae Jayne wedi’u hannog i feddwl yn fwy cadarnhaol amdanynt hwy eu hunain ac am eu rhyngweithio â theulu a ffrindiau, a sut i ymdopi’n llwyddiannus â bywyd trwy gydol y cyfyngiadau symud.

“Byddaf i bob amser yn annog pobl i roi cynnig ar addysg oedolion. Ceir cymaint o fuddion yn sgil hynny – mae’r wybodaeth, yr hyder, y cyfleodd, ac wrth gwrs, y cymdeithasu, mor hanfodol i bawb ohonom ni. Rwy’n falch iawn o ddweud fy mod i wedi gweld llawer o bobl yn mynd ymlaen i addysg bellach, cael gyrfaoedd newydd neu estynedig, gwneud gwaith gwirfoddol, ac yn bwysicach na dim efallai, maent wedi teimlo’n fwy bodlon â hwy eu hunain, ac wedi datblygu ymdeimlad o hunaniaeth a’u hunanwerth.”

Mae Jayne yn diwtor a chydweithwraig wirioneddol ysbrydolgar, a dymunwn bob llwyddiant iddi hi yng Ngwobrau Ysbrydoli eleni. Bob lwc Jayne!

Dysgwch fwy am ein cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es