Sgiliau Hanfodol ac ESOL | Addysg Oedolion Cymru

Ydych chi’n chwilio am gwrs ESOL?

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf a hoffech chi ddysgu neu wella'ch sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu, yna gallai cwrs SSIE (ESOL) fod yn addas i chi.

Rydym yn darparu dosbarthiadau SSIE (ESOL) achrededig yn eich cymuned leol mewn amgylchedd dysgu cyfeillgar a chefnogol.

 

Sgiliau Hanfodol ac ESOL

Gall sgiliau Saesneg a rhifedd achosi rhwystrau enfawr i gyflogaeth a gallant achosi anawsterau gartref ac yn y gwaith. Os ydych yn siaradwr Saesneg cynhenid neu'n newydd i'r iaith, gall ein cyrsiau ESOL a sgiliau Sylfaenol helpu i ddatblygu'ch rhifedd a'ch llythrennedd gan eich arfogi gyda'r sgiliau sydd eu hangen arnoch yn eich bywyd.

Mae'r cyrsiau'n cynnwys:

  • ESOL 
  • Sgiliau Hanfodol
  • Yn barod ar gyfer Mathemateg
  • Sgiliau Sylfaenol
  • Sgiliau am Oes

Gweld yr holl gyrsiau Sgiliau Hanfodol ac ESOL

 

Cyrsiau hyblyg Mathemateg a Saesneg

Ymunwch â ni ar y cam cyntaf i gymhwyster Lefel 2 sy’n cael ei dderbyn gan y mwyafrif helaeth o golegau a phrifysgolion yng Nghymru fel cymhwyster cyfwerth â gradd A-C TGAU mewn Mathemateg NEU Iaith Saesneg.

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar yr ystod eang o ddarllen, ysgrifennu a chyfathrebu llafar NEU ar yr ystod eang o sgiliau rhifedd sydd eu hangen i gyflawni'r cymhwyster.

Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif Lefel 2 a/neu Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu Lefel 2.

Cliciwch yma i weld llawlyfr Sgiliau Hanfodol Cymru.

Cliciwch yma i weld ein taflen wybodaeth cwrs Sgiliau Hanfodol Hyblyg.

 

Cysylltiadau Allweddol

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 03300 580845 / 02920 382431 a holwch am y rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg neu i siarad â Sian Williams.

Sian Williams – Hwylusydd Rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg Sian.Williams@adultlearning.wales

Sarah O’Connell Jones – Rheolwr Rhanbarthol Gogledd Cymru gyda chyfrifoldeb am y Rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg Sarah.O'ConnellJones@adultlearning.wales

Neu ewch i broffil y cwrs a chofrestru ar-lein. Cliciwch yma.

 

Sgiliau iaith

Mae’r cwrs ESOL yn canolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau iaith gan eich galluogi i gael mynediad at wasanaethau lleol, cymryd rhan ym mywyd dyddiol Prydain a’ch paratoi ar gyfer cyflogaeth neu addysg bellach.
Cysylltwch â ni heddiw ar 03300 580845 a sgwrsiwch gyda Saffa neu Alison i ddarganfod mwy!

 

Cyrsiau ESOL Reach

Os hoffech chi ymuno ag unrhyw un o'n dosbarthiadau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Abertawe neu Wrecsam, mae angen i chi gwblhau asesiad cychwynnol mewn Hwb REACH +.

Ariennir prosiect Integreiddio Ail-gychwyn REACH gan Lywodraeth Cymru ac mae yno i wasanaethu pawb yng Nghymru sydd eisiau dysgu SSIE. (Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill).

Mae Hybiau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Abertawe a Wrecsam Mae canolfannau REACH + yn darparu un pwynt cyswllt canolog i unrhyw un sy'n dymuno cyrchu SSIE yn y dinasoedd hyn. Rydym yn asesu pob person ac yn cyfeirio at y cwrs cywir ac yn cefnogi mor gyflym â hawdd â phosibl.

Cysylltwch ag aelod o'n tîm, a fydd yn gallu rhoi gwybodaeth i chi ar sut i archebu asesiad yn un o'r Hybiau hyn:

Newydd ychwanegu Sgiliau Hanfodol ac ESOL
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es