Addysg a Hyfforddiant | Addysg Oedolion Cymru

Addysgu, Dysgu a Datblygu a Chymorth Dysgu

Rydym yn cynnig ystod lawn o gymwysterau mewn Addysgu, Dysgu a Datblygu a Chymorth Dysgu. Mae’r cymwysterau yn cynnwys meysydd fel Aseswr a Sicrhau Ansawdd, Addysg a Hyfforddiant, Cymorth Dysgu ac Ymarferydd Sgiliau Hanfodol.

Mae’r cymwysterau yn eich galluogi i symud ymlaen i fod yn Athro, Hyfforddwr a Gwiriwr Mewnol cymwys. Mae ein dysgwyr yn cyflawni cymwysterau addysgol a gydnabyddir yn genedlaethol drwy City & Guilds ac Agored Cymru; cynigir cyrsiau yn hyblyg yn ôl anghenion dysgwyr.

Gweld yr holl gyrsiau addysg a hyfforddiant

 

Ein hystod o gyrsiau presennol:

Lefel 2

Asesu Unedau Seiliedig ar Gredydau - Agored Cymru
Cwrs deuddydd, i gefnogi'r dysgwr i ddeall y gofynion wrth gyflwyno ac asesu unedau seiliedig ar gredydau. Gofynnir i ddysgwyr gwblhau gwaith ysgrifenedig a chymryd rhan mewn trafodaethau grŵp i ddangos tystiolaeth o gyflawniad

Hyfforddi’r Hyfforddwr - Agored Cymru
Mae'r cwrs yn bwynt mynediad ac yn gyflwyniad i'r rhai sy'n newydd i hyfforddiant neu'r rhai sy'n dymuno hyfforddi/cyflwyno yn y sector addysg bellach a sgiliau. Bydd gwaith dysgwyr yn cael ei asesu trwy lyfr gwaith ac arsylwi sesiwn micro-addysgu a gyflwynir gan gyfranogwyr y cwrs.

 

Lefel 3

Dyfarniad mewn Asesu Cyrhaeddiad sy'n Gysylltiedig â Galwedigaeth - City & Guilds
Mae'r Dyfarniad ar gyfer ymarferwyr sy'n asesu gwybodaeth a/neu sgiliau mewn maes pwnc cysylltiedig â galwedigaeth sy'n defnyddio'r dulliau asesu canlynol: asesiadau mewn amgylcheddau efelychu, profion sgiliau, cwestiynau llafar ac ysgrifenedig, aseiniadau, prosiectau, astudiaethau achos a Chydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol (RPL). Gall hyn ddigwydd mewn gweithdai hyfforddi, ystafelloedd dosbarth neu amgylcheddau dysgu eraill. Cyflwynir y cwrs dros 4 sesiwn ffurfiol a addysgir ac yna nifer o gyfarfodydd un-i-un, casgliad portffolio o dystiolaeth ac arsylwadau o arfer (astudio annibynnol, darllen a pharatoi). Cyfanswm hyd y cwrs yw tua 6-8 mis.

Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant
Mae'r Dyfarniad yn bwynt mynediad ac yn gyflwyniad i'r rhai sy'n newydd i addysgu a hyfforddi neu'r rhai sy'n dymuno addysgu neu hyfforddi yn y sector addysg bellach a sgiliau. Gofynnir i ddysgwyr gwblhau 3 aseiniad ysgrifenedig (yn eu hamser eu hunain) o fewn graddfeydd amser penodedig ac fe’u hasesir drwy gynnal sesiwn micro-addysgu.

 

Lefel 4

Dyfarniad mewn Sicrwydd Ansawdd Mewnol Prosesau ac Arferion Asesu - City & Guilds
Mae'r Dyfarniad Lefel 4 mewn Sicrhau Ansawdd Mewnol Prosesau ac Arferion Asesu ar gyfer ymarferwyr sy'n sicrhau ansawdd mewnol y broses asesu o fewn canolfan/sefydliad, trwy gynllunio sampl, monitro a chynghori ar ymarfer aseswyr. Cyflwynir y cwrs dros 4 sesiwn ffurfiol a addysgir ac yna nifer o gyfarfodydd un-i-un, crynhoad o bortffolio o dystiolaeth ac arsylwadau o arfer (astudio annibynnol, darllen a pharatoi). Cyfanswm hyd y cwrs yw tua 6-8 mis.

 

Gallwch ddewis dilyn unrhyw un o'r cyrsiau yn Gymraeg, Saesneg neu'n ddwyieithog. Rhaid i bob dysgwr fynychu o leiaf 80% o'r cwrs i gyflawni'r cymhwyster. Gofynnir i ddysgwyr gwblhau aseiniadau ysgrifenedig a byddant yn cael eu hasesu ar o leiaf 3 arsylwad graddedig yn eu rôl addysgu.

 

Cyrsiau Addysgu a Dysgu - Mewn Partneriaeth

Mae ein hadran Addysgu a Dysgu hefyd yn galluogi mynediad i ystod eang o gymwysterau sy'n galluogi sefydliadau partner i ddatblygu'n sefydliadau dysgu. Rydym yn cynnig mynediad am bris gostyngol i bartneriaid i'r adran ddysgu hon, gyda chyngor a chymorth i chwilio am y cwrs cywir ar gyfer anghenion penodol. Siaradwch gyda ni am ragor o wybodaeth.

 

Cysylltwch gyda ni heddiw ar 0345 580845 neu tlinfo@addysgoedolion.cymru

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es