Delio â Thrawma | Addysg Oedolion Cymru

Sbardunau gwrthdaro

Yng ngoleuni’r digwyddiadau presennol, rydym yn ymwybodol gall llawer o bobl gael eu heffeithio, boed hynny’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gan y sefyllfa bresennol o wrthdaro, ac efallai ei fod yn achosi llawer iawn o bryder ac ansicrwydd i lawer ar hyn o bryd.

Os hoffech ddefnyddio ein gwasanaethau cymorth, dyma’r manylion:

Dysgwyr:
Gallwch hunangyfeirio i gael gwasanaethau cwnsela yma:

Hunanatgyfeirio ar gyfer cwnsela
(Mae'r gwasanaeth hwn ar gael yn ystod y tymor yn unig.)

Os oes gennych argyfwng ac angen cefnogaeth:

Os ydych yn teimlo y gallech geisio lladd eich hun, neu os ydych wedi niweidio'ch hun yn ddifrifol, rydych angen meddygol ar frys. Plîs:

  • ffoniwch 999 am ambiwlans
  • ewch yn syth i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys, os gallwch wneud hyn
  • neu ffoniwch eich tîm argyfwng lleol, os yw eu rhif gennych

Os oes angen cefnogaeth arnoch, mae yna nifer o linellau cymorth Cenedlaethol lle mae pobl yn barod i wrando...

  • Y Samariaid - 116 123
  • Llinell Gymorth C.A.L.L. – 0800 132 737 neu anfonwch neges destun “Help” i 81066
  • SANEline – 0300 304 7000
  • Llinell Gymorth CALM – 0800 58 58 58
  • Llinell Gymorth  24-awr Refuge – 0808 2000 247  (Llinell Gymorth Genedlaethol Trais yn y Cartref)
  • The Mix – 0808 808 4994 (Cymorth Hanfodol i rai dan 25 oed)
  • Papyrus – 0800 068 41 41 neges destun 07860 039967 (Cefnogaeth i rai dan 35 oed sy'n teimlo'n eu bod am ladd eu hunain)
 

Rydym yn deall y gallai fod gan bobl safbwyntiau gwahanol am y sefyllfa. Mae gan y sefydliad safiad o beidio goddef unrhyw fath o fwlio, aflonyddu neu ymddygiad gwahaniaethol. O’r herwydd, hoffem atgoffa’n holl staff a’n dysgwyr i ddefnyddio iaith a naws barchus a phriodol wrth drafod y sefyllfa gydag eraill.

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es