Cymorth Ariannol | Addysg Oedolion Cymru

Cymorth Ariannol

Efallai eich bod yn gymwys i ymgeisio am gymorth ariannol i gefnogi eich dysgu. Bydd y cyfanswm yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol, oed, incwm teuluol a lefel y cwrs rydych yn bwriadu ei astudio.

Os ydych yn astudio un o’n cyrsiau lefel uwch, mae’n bosibl eich bod yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol wrth Cyllid Myfyrwyr Cymru.

adult learning wales

 

Gronfa Ariannol Wrth Gefn

Gall yGronfa Ariannol Wrth Gefn eich helpu chi gyda chostau cysylltiedig â’ch dysgu os rydych yn wynebu trafferthion ariannol.

Ystod oed:Nid oes unrhyw gyfyngiadau oed i’r cymorth ariannol hwn.

Gofynion cymhwyster: Rhaid eich bod yn byw ar aelwyd sydd ag uchafswm incwm o:

  • £18,840 (dim plant)
  • £20,817 (un plentyn)
  • £23,077 (o leiaf dau o blant)

Ymgeisio: Lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais FCF ac unwaith y bydd y ffurflen wedi’i chwblhau, gofynnwch i’ch tiwtor neu Swyddog Datblygu’r Cwricwlwm (CDC) wirio’ch tystiolaeth. Os nad ydych yn derbyn y budd-daliadau hyn, ond rydych yn wynebu trafferthion ariannol, llenwch y ffurflen Incwm/Gwariant a darparwch ddau ddarn o dystiolaeth i’w chefnogi.

Dychwelwch pob ffurflen at fcf@adultlearning.wales. Byddwch yn ymwybodol nad yw’r cymorth ariannol hwn yn ddi ben draw ac nad oes modd ei sicrhau. O ganlyniad, adolygir pob cais fesul achos unigol.

Ffurflen Gais Cronfa Ariannol Wrth Gefn

Ffurflen Incwm Gwariant Cronfa Ariannol Wrth Gefn

Ffurflen Hawlio Deunydd Cronfa Ariannol Wrth Gefn

Ffurflen Hawliad Teithio Cronfa Ariannol Wrth Gefn

Ffurflen Gweithdrefn Apeliadau Cronfa Ariannol Wrth Gefn


Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLLC)

Grant o hyd at £1,500 (sy’n cael ei dalu mewn rhandaliadau unwaith y tymor) yw Grant Dysgu Llywodraeth Cymru sydd â’r nod o annog mwy o bobl i barhau gyda’u haddysg.

Ystod oed: 19+

Gofynion cymhwyster: Rhaid eich bod yn byw mewn aelwyd sydd ag uchafswm incwm o £18,370. Yn ogystal, rhaid i chi ddiwallu’r meini prawf cenedlaetholdeb a phreswylio.

Gofynion cwrs: Mae’n rhaid eich bod yn mynychu cwrs sydd wedi’i ddynodi’n ‘gymwys ar gyfer Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLlC) neu Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)’. Gwiriwch gyda'ch tiwtor os yw eich cwrs yn gymwys, cyn gwneud cais.

Rhaid i'ch cwrs fod o leiaf 275 awr ar gyfer y flwyddyn academaidd ac arwain at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol, lefel 3 neu is.

Mae’n rhaid eich bod yn mynychu cwrs sydd wedi’i ddynodi’n ‘gymwys ar gyfer WGLG neu LCA’. Gwiriwch gyda'ch tiwtor a yw'ch cwrs yn gymwys cyn gwneud cais.

Ymgeisio: Ewch i wefan Cyllid Myfyrywyr Cymru er mwyn ymgeisio.

Ewch i wefan Cyllid Myfyrywyr Cymru i gael mwy o wybodaeth am y Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a grantiau a benthyciadau eraill sydd ar gael.

Cyllid Myfyrwyr Cymru

 

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Lwfans wythnosol o £30 yw’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg (sy’n cael ei dalu bob pythefnos) i’ch helpu chi i dalu am gostau addysg bellach.

Ystod oed: 16-18

Gofynion cymhwyster: Rhaid eich bod yn byw mewn aelwyd sydd ag uchafswm incwm o £20,817, os mai chi yw’r unig berson ifanc sy’n byw ar yr aelwyd, neu uchafswm incwm o £23,077 os oes pobl ifanc eraill yn byw yno. Yn ogystal, rhaid i chi ddiwallu’r meini prawf cenedlaetholdeb a phreswylio.

Gofynion cwrs: Rhaid eich bod yn astudio cwrs Lefel 3 neu is, sy’n rhedeg am o leiaf 12 awr o dan arweiniad bob wythnos, neu am o leiaf 10 wythnos.

Mae’n rhaid eich bod yn mynychu cwrs sydd wedi’i ddynodi’n ‘gymwys ar gyfer WGLG neu LCA’. Gwiriwch gyda'ch tiwtor a yw'ch cwrs yn gymwys cyn gwneud cais.

Ymgeisio: Ewch i wefan Cyllid Myfyrywyr Cymru er mwyn ymgeisio.

Cyllid Myfyrwyr Cymru

 

 


Meddwl mynd i brifysgol?

Paid â gadael i arian dy atal. Darllenwch 'Arweiniad i Gymorth Cyllid Myfyrwyr'.

Ddim yn gymwys i gael unrhyw gymorth ariannol?

Cysylltwch â'ch tiwtor i drafod sut i leddfu'r pwysau ar eich cyllid. Gallwch hefyd gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiadau.

Cysylltwch â ni

 

 


Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es