cefnogaeth | Addysg Oedolion Cymru
 

Ar gael i’ch helpu chi

Mae cael cymorth a chefnogaeth yn ystod eich cwrs yn bwysig. Rydym yn rhoi sylw i Gymorth i Ddysgwyr i sicrhau y caiff eich holl anghenion eu diwallu ac y caiff eich holl gwestiynau eu hateb. Nid oes yn rhaid i chi fyth deimlo’n bryderus nac ar eich pen eich hun - fe wnawn eich cynorthwyo yn ystod pob cam o’r daith.

 
 
 

Cymorth gydag eich astudiaethau

Fel yn achos trafferthion ariannol, os ydych chi’n wynebu unrhyw anawsterau eraill sy’n eich atal rhag cyflawni eich potensial llawn yn un o’n cyrsiau, rydym ar gael i wrando.

Eich cefnogi bob cam o'r ffordd

Rydym bob amser yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi dysgwyr yn yr ystafell ddosbarth, ond bydd adegau pan fydd angen arweiniad arbenigol. Os ydych yn ystyried bod gennych anabledd a / neu anhawster dysgu sy'n effeithio ar eich gallu i ddysgu neu gael mynediad at ddysgu, siaradwch â ni.

Gallwn eich cyfeirio at y cymorth arbenigol sydd ei angen arnoch wrth gymryd rhan yn unrhyw un o'n cyrsiau - byddwn yn gwneud ein gorau i helpu. Siaradwch â ni'n gyfrinachol a dywedwch wrthym am y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch: 03300 580845 neu anfonwch neges destun i 07715 904304

A-Y cyfeirio

Tra ein bod yn gwneud popeth y gallwn i gefnogi dysgwyr yn y dosbarth, efallai bydd angen cymorth arbenigol arnoch o bryd i’w gilydd. Cynhyrchwyd y mynegai hwn er mwyn cyfeirio dysgwyr at gymorth a ddarperir gan sefydliadau allanol.

Yma i'ch helpu i ddysgu

Cymorth ariannol

Os oes gennych chi unrhyw fath o broblem ariannol sy’n eich rhwystro rhag dysgu, fe wnawn ni sicrhau y cewch unrhyw gyngor neu arweiniad a all fod yn ddefnyddiol i chi.

Rhagor o wybodaeth

 
 
 

Cymorth ynghylch llesiant

Mae croeso i chi siarad ag aelod o dîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr unrhyw bryd. Gallwn ni eich sicrhau y byddwn ni’n gwneud popeth y gallwn i ymateb i’ch pryderon. Rydym yn cydnabod y gall llawer o ffactorau effeithio ar allu dysgwr i astudio, ac mae'r angen i sicrhau bod iechyd a llesiant personol yn flaenoriaeth.

 
 
 
 

Cymorth i ddysgwyr sydd ag anghenion arbennig

Er y byddwn yn gwneud popeth y gallwn i gynorthwyo dysgwyr yn y dosbarth, ar brydiau, bydd angen arweiniad mwy arbenigol.

Byddwn yn falch o'ch cyfeirio at gymorth mwy arbenigol tra byddwch yn cymryd rhan yn unrhyw un o’n cyrsiau.

 
 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es