Straeon Ysbrydolgar -Sian Phillips | Addysg Oedolion Cymru
Sian Phillips
 

Enillyd Gwobr Siân Thomason

Ein dysgwyr

 

 

Straeon Ysbrydolgar - Siân Phillips

Dychwelodd Siân at fyd addysg fel seibiant o ofalu am ei mam am un prynhawn bob wythnos. Roedd Siân yn awyddus i wneud rhywbeth cadarnhaol gyda’i hamser, ac, ar ôl gweld poster mewn siop leol, penderfynodd ddod i un o’n dosbarthiadau crefftau – a bu hyn yn drobwynt yn ei bywyd.

Er bod gofalu am ei mam yn heriol, roedd Siân yn edrych ar yr ochr orau ac yn aros yn bositif trwy gydol ei phrofiad – gan adrodd straeon digwyddiadau digri i’w cyd-ddysgwyr.

Ond yna, bu farw mam Siân, a thorrodd hyn ei chalon a’i gadael i frwydro yn erbyn trafferthion newydd, gan gynnwys iselder a dibyniaeth ar alcohol.

“Mae hi’n frwdfrydig, yn benderfynol ac yn llawn personoliaeth, felly rwy’n siŵr y bydd Sian yn llwyddo.”

Yn ôl ei thiwtor, Alison Chapman, “Ar adegau, roedd Siân yn yfed yn drwm, ac roedd pethau’n anodd iawn. Ond roedd y dosbarth yn drobwynt iddi, a rhoddodd rywbeth arall iddi ganolbwyntio arno. Roedd‘gwaith cartref’ fel creu ac ymchwilio i eitemau yn ei chadw’n brysur ac yn rhoi rhywbeth positif iddi ei wneud.”

Gyda chymorth gweithwyr iechyd proffesiynol, ei chyd-fyfyrwyr a’i thiwtor, mae Siân wedi rhoi’r gorau i yfed, ac ers mis Mawrth 2016, nid yw’n ddibynnol ar alcohol. Mae Siân yn dweud mai dyma yw ei “chyflawniad mwyaf”.

Er gwaethaf ei thrafferthion personol wrth wella o’i dibyniaeth ar alcohol, arweiniodd awydd a ffocws Siân i gadw’n brysur at wirfoddoli’n lleol, lle mae’n helpu i drefnu’r sioe flodau leol. Dyma ddigwyddiad sy’n dod â’r gymuned ynghyd, ac sy’n codi arian at yr Ambiwlans Awyr, a diolch i Siân, mae’r digwyddiad bellach yn arddangos y crefftau a wneir yn ein dosbarthiadau.

Ond dim ond megis dechrau oedd hyn, ac mae Siân yn parhau i osod heriau personol i’w hun. Mae hi wedi dychwelyd at ddysgu Cymraeg, a’i huchelgais yw gallu ysgrifennu “rhugl yn y Gymraeg” ar ffurflenni rhyw ddydd. Hefyd, bu’n ymgymryd â gwaith ymchwil i’r farchnad, ac mae hi’n ystyried dechrau busnes bach yn gwerthu’r eitemau mae hi wedi eu creu yn y dosbarth ac yn ei chartref.

Mae ei thiwtor yn y dosbarth, Alison, yn hyderus am ddyfodol Sian. “Mae hi’n frwdfrydig, yn benderfynol ac yn llawn personoliaeth, felly rwy’n siŵr y bydd Sian yn llwyddo. Mae hi wedi dod mor bell yn yr amser byr yr wyf wedi ei hadnabod.”

“Mae Sian yn dal i gael dyddiau isel - uchafbwyntiau ac isafbwyntiau - ond mae hi’n llwyddo i ddod drwyddi yn gryfach fyth. Ac er bod y gystadleuaeth hon yn un gref, rwy’n credu bod Sian yn enillydd teilwng iawn."

Rydym yn adleisio geiriau Alison, ac yn estyn llongyfarchiadau i Siân. Er iddi wynebu colled yn ei bywyd, gan fyw gydag iselder a dibyniaeth ar alcohol yn y gorffennol, mae Sian wedi aros yn bositif, ac wedi edrych ar ôl ei chyd-fyfyrwyr trwy gydol pob dim.

 

 

Straeon Llwyddiant

Os ydych wedi bod yn llwyddiannus o ganlyniad i un o'n cyrsiau, byddem wrth ein bodd yn clywed amdano! Mae straeon llwyddiant mor bwysig wrth annog darpar ddysgwyr i roi eu hunain yn gyntaf a llwyddo. Cysylltwch os oes gennych chi stori yr hoffech ei rhannu i ysbrydoli eraill Button: Anfon eich stori atom.

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es