Ein dysgwyr – Clare James | Addysg Oedolion Cymru
Sian Phillips
 

Enillydd Ysbrydoli! Gwobr lechyd a Lles

Clare Louise James

 

 

Ein dysgwyr - Clare Louise James

A hithau wedi cyrraedd man isel yn ei bywyd, gan ddioddef o iselder ac yn ei chael hi’n anodd gyda chysylltiadau teuluol, teimlai Clare nad oedd hi’n byw, dim ond yn bodoli. 11 mlynedd cyn iddi ddechrau ar ei thaith ddysgu, dywedwyd wrthi y byddai’n marw pe na bae’n gwneud dim i helpu’i Hanorecsia Nerfosa.

Ar ôl anogaeth gan ei merch, sydd hefyd yn oedolyn sy’n dysgu, cy-tunodd Clare yn gyndyn i ymuno â dosbarth a drefnwyd gan Goleg Cymunedol YMCA Cymdeithas Ad-dysg y Gweithwyr. Yn y fan hon y synnodd hi ei hun drwy fagu cariad yn gyflym at ddysgu. Cofrestrodd ar amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwyd, yn cynnwys Seicoleg a Throseddeg.

Mae hi yn awr yn gwirfoddoli i elusen iechyd meddwl yn Rhondda Cynon Taf ac mae hi newydd dderbyn rôl â thâl fel Cymorth i Ddysgwyr â Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Mae’r gweddnewid ym mywyd Clare wedi gwella’i bywyd cartref. Mae’I rhieni wedi dweud nad ydynt wyach yn gofidio’n gyson amdani gan y gal-lant ei gweld yn “bachu ar fywyd” eto.

Dywed Clare ei bod wedi sylwi ar wahaniaeth aruthrol yn ei hu anbarch: “Fe gyrhaeddais bwynt lle na allwn weld ffordd ymlaen, med-dyliais fod fy mywyd drosodd. Byddwn yn ynysu fy hun ac yn encilio o’r byd. Cerdded drwy ddrws yr ysta-fell ddosbarth honno oedd y peth anosaf a wnes erioed – ond ni wnaf byth edrych yn ôl. Mae fy mrwdfrydedd dros fywyd wedi dychwelyd. Rwyf yn fi fy hun eto ac-mae arnaf eisiau rhoi yn ôl. Mae’r byd I gyd o fy mlaen i yn awr.”

Mae Clare yn awr wedi gosod ei goly-gon ar addysgu ac mae’n drych ar gyrsiau coleg i helpu ei datblygiad. Dywedodd: “Hoffaf ddim byd mwy na helpu pobl. Byddwn wrth fy modd o fod yn athrawes a gwn yn awr y gallaf ei wneud o.”

Pob dymuniad da i Clare ac ei dyfodol.

 

 

Straeon Llwyddiant

Os ydych wedi bod yn llwyddiannus o ganlyniad i un o'n cyrsiau, byddem wrth ein bodd yn clywed amdano! Mae straeon llwyddiant mor bwysig wrth annog darpar ddysgwyr i roi eu hunain yn gyntaf a llwyddo. Cysylltwch os oes gennych chi stori yr hoffech ei rhannu i ysbrydoli eraill Button: Anfon eich stori atom.

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es