Croesawu’r Gymraeg | Addysg Oedolion Cymru

Yr Iaith Gymraeg

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn dathlu’r Gymraeg ac yn cefnogi a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg mewn bywyd beunyddiol.

O enw ein sefydliad, i’n cynnig rhagweithiol, rydym yn annog y Gymraeg ym mhob peth a wnawn ac yn ei chofleidio, ac yn ymateb i angen iaith fel elfen anhepgor wrth gynllunio a chyflwyno dysgu.

 

Safonau’r Gymraeg

Sefydlodd Mesur y Gymraeg (Cymru) statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru yn 2011, gyda fframwaith sy’n gosod dyletswydd gyfreithiol ar sefydliadau i gyflawni safonau ymddygiad mewn perthynas â’r Gymraeg.

Cafodd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ei enwi yn Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017.

Mae hyn yn golygu nad ydym yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg, a’n bod yn hyrwyddo a hwyluso defnydd y Gymraeg gan ei gwneud yn haws i bobl ei defnyddio o ddydd i ddydd.

Mae ein hysbysiad cydymffurfio terfynol gan Gomisiynydd y Gymraeg yn cynnwys y Safonau rydym wedi ei mabwysiadu ers 1 Ebrill 2018 yn y meysydd canlynol:

  • Defnyddio’r Gymraeg i gyfathrebu - drwy ohebiaeth, galwadau ffôn, cyfarfodydd a digwyddiadau cyhoeddus, caffael a hunaniaeth gorfforaethol
  • Gosod polisïau gan roi ystyriaeth ddyledus i’r Gymraeg – asesu’r effaith ar y Gymraeg ym mhob penderfyniad yn ymwneud â pholisi
  • Hyrwyddo a hwyluso defnydd y Gymraeg yn fewnol
  • Cadw cofnodion – mewn meysydd megis sgiliau Cymraeg staff, cwynion yn ymwneud â’r Gymraeg, yn ogystal â meysydd hyfforddiant a recriwtio lle mae’r iaith wedi’i hintegreiddio

Mae ein Cynllun Gweithredu Safonau'r Gymraeg yn esbonio sut rydym yn cydymffurfio â'r Safonau.

 

Cwynion

Gellir cyflwyno cwyn yn uniongyrchol at Gomisiynydd y Gymraeg, yn unol â’i Pholisi Gorfodi a/neu at Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, naill yn uniongyrchol at yr adran dan sylw dan ein Gweithdrefn Cwyno.

 

Rhagor o Wybodaeth

Am ragor o wybodaeth am Safonau’r Gymraeg, cysylltwch gyda'r Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ac Adnoddau.

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es