Pam ein dewis ni | Addysg Oedolion Cymru

Addysg Ddibynadwy i Oedolion yng Nghymru

Rydym yn angerddol am ein dysgwyr ac eisiau rhoi cymorth i chi wella eich bywyd trwy ddysgu. Dyna pam ein bod yn sicrhau ein bod yn darparu'r cyrsiau dysgu oedolion mwyaf priodol a phoblogaidd ledled Cymru. Yn Addysg Oedolion Cymru, rydym yn gofalu amdanoch chi. Mae ein tiwtoriaid yn bobl gyfeillgar, y gellir ymddiried ynddynt ac maent yn frwdfrydig eu bod yn darparu amgylchedd dysgu agored a chynhwysol.

Tiwtoriaid Cyfeillgar ac Agos-atoch

Yma yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, rydym yn gwybod y gall hi fod yn anoddach i oedolion ddychwelyd i ddysgu, a dyna pam byddwn yn sicrhau bod pob dysgwr unigol yn bwysig i’n tiwtoriaid, yn ogystal â’r dosbarth ehangach.

Mae pob un o’n tiwtoriaid yn gyfeillgar, yn agos-atoch ac yn broffesiynol, ac yn ogystal â gweithredu fel tiwtor i chi, maent hefyd yn gynghorwyr gofalgar.

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn bodoli i’ch helpu i ddatblygu eich bywyd a’ch cyfleoedd i gyflawni rhagor. Caiff pob un o’n tiwtoriaid eu dewis yn ofalus, gan sicrhau y byddant yn treulio amser yn datblygu ymddiriedaeth ac empathi at bob dysgwr a addysgir gennym.

Hoffem sicrhau eich bod yn deall sut gallwn ni wella eich bywyd trwy ddysgu, nid beth sydd arnoch ei angen i lwyddo yn ein dosbarthiadau yn unig.

 
 
adult learning
 

Darpariaeth yn y gymuned

Mae cymunedau yn bwysig. Dyna pam rydym yn cydweithio â chymunedau lleol i sicrhau amgylchedd gwell i’r sawl sy’n byw ynddynt. Rydym yn caru Cymru, ac felly, rydym yn dymuno gwella bywydau’r sawl sy’n byw mewn cymunedau ledled Cymru.

 

Rydym yn credu ynoch chi

Nid yw’r ffaith nad oes gan rai pobl fynediad at y cyfleoedd a gynigir gan addysg yn golygu nad ydynt yn haeddu’r cyfleoedd hynny. Rydym yn credu y dylai pawb gael cyfle cyfartal i fanteisio yn sgil datblygu eu haddysg. Mae ein cyrsiau cymunedol wedi’u gwasgaru ar draws Cymru, gan gyrraedd y bobl y mae arnynt angen hynny fwyaf.

 

Cynnig Cyfleoedd i Bawb

Gall dysgu agor drysau at gyfleoedd newydd, trwy gyfrwng swyddi neu weithgareddau. Rydym yn credu’n gryf mewn gwneud ffrindiau, gwella hyder ac addysgu sgiliau i wella bywydau ymhellach.

Rydym yn dymuno cynnig gobaith a meithrin uchelgais trwy ein rhaglenni dysgu yn y gymuned, gan alluogi bob oedolyn i gyflawni eu potensial llawn.

 

Cofleidio’r Gymraeg

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn dathlu’r Gymraeg ac yn cefnogi a hyrwyddo defnydd y Gymraeg mewn bywyd beunyddiol.

O enw ein sefydliad, i’n cynnig rhagweithiol, rydym yn annog y Gymraeg ym mhob peth a wnawn ac yn ei chofleidio, ac yn ymateb i angen iaith fel elfen anhepgor wrth gynllunio a chyflwyno dysgu.

Rhagor o wybodaeth

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es