Cynaladwyedd | Addysg Oedolion Cymru

Cynaliadwyedd yn Addysg Oedolion Cymru


Yn Addysg Oedolion Cymru, rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cynaliadwyedd a lleihau ein hôl-troed carbon. Ein nod yw dilyn, hyrwyddo ac ymgorffori arferion cynaliadwyedd da ar draws y sefydliad er mwyn lleihau effaith amgylcheddol ein holl weithgareddau, a chynyddu effeithiau cymdeithasol ac economaidd cadarnhaol ein gwaith. Ein nod yw gwneud hyn trwy ein gweithgareddau dysgu a’r modd yr ydym yn gweithredu ar draws ein holl weithrediadau.

Ein nod yw lleihau’r effaith niweidiol ar yr amgylchedd a gwella’r amgylchedd lleol trwy:

 • fabwysiadu arfer gorau a chynorthwyo i ddatblygu atebion arloesol i faterion amgylcheddol, lle bo modd,
 • cynnal ein gweithgareddau gan wybod yn llawn am ofynion deddfwriaeth amgylcheddol berthnasol a Chodau Ymarfer Cymeradwy, a chydymffurfio â nhw,
 • asesu effaith amgylcheddol yr holl weithrediadau yn y gorffennol, y gweithrediadau presennol a gweithrediadau tebygol yn y dyfodol, ac integreiddio ystyriaethau ac amcanion yn llawn mewn penderfyniadau sefydliadol,
 • lleihau defnydd o adnoddau naturiol, gan gynnwys ynni, dŵr a deunyddiau crai, cyhyd ag y bo’n ymarferol yn economaidd,
 • atal llygredd a lleihau allyriadau,
 • lleihau’r gwastraff a gynhyrchir a datblygu gweithdrefnau rheoli gwastraff ac ailgylchu effeithiol, yn ogystal â gwaredu gwastraff anochel mewn ffordd sy’n lleihau ei effaith amgylcheddol,
 • annog staff i ddefnyddio dulliau cludiant ecogyfeillgar, yn cynnwys rhannu ceir, y cynllun beicio i’r gwaith a defnyddio cludiant cyhoeddus,
 • sefydlu amcanion a thargedau amgylcheddol, a mesur perfformiad yn erbyn y targedau hyn,
 • codi ymwybyddiaeth ymhlith aelodau staff trwy addysg a hyfforddiant priodol, a’u hannog i fod yn fwy cyfrifol yn amgylcheddol,
 • gweithio o fewn y gymuned leol a gyda phobl eraill, i ystyried eu pryderon amgylcheddol a datblygu a dilyn mentrau amgylcheddol,
 • prynu nwyddau a gwasanaethau, ble bynnag y bo modd, o ffynonellau cynaliadwy sy’n anelu at leihau effeithiau amgylcheddol, cefnogi economïau lleol ac arfer masnach deg, ac sy’n cefnogi economi gylchol,
 • archwilio manteision amgylcheddol staff yn gweithio gartref o bryd i’w gilydd,
 • annog sefydliadau yr ydym yn gweithio mewn partneriaeth â nhw i gynnal ymagwedd  ecogyfeillgar at eu gweithgareddau,
 • sicrhau bod staff a dysgwyr yn cael eu hannog i ddilyn arferion amgylcheddol da,
 • monitro effaith y polisi amgylcheddol a chamau cysylltiedig trwy ein Pwyllgor Adnoddau.

Gellir cael mwy o wybodaeth yn ein Polisi Amgylcheddol

Cewch wybod mwy am ein Caffi Trwsio Port Talbot

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es