Y Prosiect ‘Multiply’ | Addysg Oedolion Cymru

Y Prosiect ‘Multiply’Beth yw ‘Multiply’? 

Mae Addysg Oedolion Cymru wedi sefydlu partneriaethau gydag amrywiaeth o awdurdodau lleol, colegau a darparwyr hyfforddiant i gefnogi oedolion a theuluoedd yn ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Sir Gaerfyrddin, Casnewydd a Rhondda Cynon Taf i wella eu sgiliau rhifedd a mathemateg drwy’r cynllun Multiply.

Mae Multiply yn rhaglen newydd a ariennir gan y llywodraeth, trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, sy’n cynnig cyrsiau rhifedd am ddim i fagu hyder gyda rhifau ac ennill cymhwyster.

Mae sgiliau rhifedd da yn hanfodol yn y gweithle ac yn eich bywyd dyddiol. Gallant helpu i wella cyllid y cartref ac yn gymorth i gefnogi eich plant gyda'u gwaith cartref. Gall gwella eich sgiliau rhifedd hefyd ddatgloi cyfleoedd gwaith newydd, gan arwain at gyflogau uwch a gwell lles, a bydd yn agor y posibilrwydd i symud ymlaen i lefelau uwch o hyfforddiant.

 

Pwy sy'n gallu cael mynediad at gyrsiau a ariennir Multiply AOC?

Mae cyllid Multiply ar gael i drigolion Bwrdeistrefi Sirol Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Sir Gaerfyrddin, Casnewydd a Rhondda Cynin Taf sy’n 19+ oed ac nad oes ganddynt gymhwyster TGAU neu rifedd lefel 2 mewn Mathemateg ar hyn o bryd.

E-bostiwch ni nawr i gofrestru eich diddordeb ar gyfer cyrsiau Multiply

I'ch helpu i ddod o hyd i'r person cywir. Yn eich e-bost, nodwch yn glir pa ranbarth (Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Caerfyrddin, Casnewydd neu Rhondda Cynon Taf) rydych am gael rhagor o wybodaeth am Multiply.

Mae Multiply ar gael i gyflogwyr hefyd, er mwyn cefnogi gydag asesu a hybu lefelau sgiliau eich gweithlu.

 


Beth sydd ar gael drwy ‘Multiply’?

Mae Addysg Oedolion Cymru yn falch i gefnogi yn y meysydd isod:

  • Rhifedd Sgiliau ar gyfer gwaith a bywyd
  • Rhifedd i Rieni
  • Cyllidebu
  • Rhifedd ar gyfer ESOL
  • Rhifedd Cyd-destunol
  • Cymhwyster lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif (cyfwerth â TGAU Mathemateg).
  • Rhifedd Ar-lein

Funded by UK Governement Logo Levelling Up Logo Agored Cymru Logo Multiply Logo Equal Education Logo Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent Logo Coleg y Cymoedd Logo Cyngor Sir Gâr Logo Cyngor Dinas Casnewydd Logo Cyngor Caerdydd


Rydym yn falch i gynnig cyfleoedd ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Sir Gaerfyrddin, Casnewydd a Rhondda Cynon Taf, gyda chontractau eraill i ddod yn fuan!

 

Anelu am uchelfannau newydd gyda ‘Multiply’ | Cyflwynir y rhaglen ‘Multiply’ drwy Gronfa Ffyniant Cyffredin y DU.Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es