Sut Rydym Ni’n Cael Ein Llywodraethu | Addysg Oedolion Cymru

Ein Cyngor

Rheolir Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales gan Gyngor o 20 person – 12 llywodraethwr wedi’u hethol a 8 wedi’u hapwyntio. Daw’r sawl a etholwyd o blith ein haelodau, dysgwyr a staff. Rôl y Cyngor yw cynnig arweiniad cyffredinol ac archwiliad, wrth sicrhau bod y mudiad yn cwrdd â’i genhadaeth a’i bwrpas gan gadw at ei egwyddorion a’i werthoedd, ac ar yr un pryd yn glynu wrth amodau’r cyrff sydd yn ei ariannu.

Ar gyfer cofnodion cyfarfodydd y Cyngor (gan gynnwys rhai ein corff blaenorol WEA YMCA CC Cymru), edrychwch yma.

Mae gan y Cyngor pwyllgorau ble mae’n dirprwyo rhan o’i gyfrifoldebau – ar brofiad y dysgwyr, archwilio, cyllid ac adnoddau staffio, a chwilio am lywodraethwyr y dyfodol. Mae yna hefyd grwpiau sydd yn cynnwys ein llywodraethwyr, ac sydd yn gyfrifol am: yr iaith Gymraeg a Dwyieithrwydd; Diogelu, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth; Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd; ac Ymgyrchu, Aelodaeth a Chyfathrebu.

Mae’r rhain yn penderfynu ar bethau penodol ac yn cyflawni argymhellion i’r Cyngor ar ein cyfeiriad strategol a pholisïau. Maent yn ceisio sicrhau fod llais y dysgwyr yn ganolog, ein bod yn cwrdd ein targedau, bod Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn ariannol iach ac yn cydymffurfio gyda rheoliadau cyfreithiol a chyllidol, a bod safbwyntiau aelodaeth ehangach y mudiad yn cael eu hadlewyrchu yn ein gwaith.

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales - Aelodau'r Cyngor

John Graystone
Cadeirydd, Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Swydd Wag
x

x

Sonia Reynolds
Is Gadeirydd De Orllewin

Darganfyddwch fwy

Salamatu J. Fada
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Tim Palazon
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Suzanne Samuel
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

 

Swydd Wag
x

x

Toni Schiavone
Is Gadeirydd Y Canolbarth

Darganfyddwch fwy

Chris Franks
Etholwyd gan Aelodau Unigol

Darganfyddwch fwy

Daryl Leeworthy
De Ddwyrain

Darganfyddwch fwy

Caroline Davies
Canol De Cymru

Darganfyddwch fwy

Jenni Jones-Annetts
Llywodraethwr Dysgwyr

Darganfyddwch fwy

Stephen Nicholls
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Cathy Clark
Llywodraethwr Dysgwyr

Darganfyddwch fwy

Gareth Cork
Llywodraethwr Staff

Darganfyddwch fwy

Dona Lewis
Penodwyd

Darganfyddwch fwy

Stephen Thomas
Ysgrifennydd y Cwmni a Chlerc

Darganfyddwch fwy


Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es